หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรพะเยา เร่งดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็น 1 ใน 6 นโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการในรูปแบบระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชน ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน เกษตรกรได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้

นายอุดมศักดิ์  คำมูล  เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการ คัดเลือกตำบลตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF นำร่อง อำเภอละ 1 จุด เพื่อดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมทั้งคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่ อยู่ในตำบลที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ รวม 9 อำเภอ 9 จุด  จัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านการผลิต   และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจัดทำหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร ต้นแบบ ตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สามารถเป็นต้นแบบได้ของบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา ที่มีฐานการรู้ในหลายเรื่อง เช่นการทำนาข้าวระบบเกษตรอินทรีย์ และแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่าย ให้กับผู้บริโภคทั่วไป และหน่วยราชการต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ การจักสานไม้ไผ่รวก การใช้พลังงานทางเลือก  การปลูกองุ่นไร้เมล็ด  การปลูกสตอเบอรี่และการปลูกพุทรา  โดยเกษตรกรในอำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าไปเรียนรู้ และนำไปปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในไร่นาของตนเองฯลฯ

ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  0-5488-7050-1 ทุกวันเวลาราชการ.