หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรลำปางพร้อมโรดโชว์ สินค้ามาตรฐานรับอาเซียน

Author by 18/05/14No Comments »

   10174970_491787420949803_7183971749607941075_n       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง นายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง นายสุพจน์ เตระจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง นายจำรัส ชาครไพบูลย์   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และนายเสรี คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชล ประทานลำปาง ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้แก่คณะสื่อมวลชนในจังหวัดลำปางได้รับทราบ เพื่อให้สื่อมวลชนได้ใช้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ การแถลงผลงานดังกล่าว เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ได้เตรียมความพร้อม เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิตประจำปี 2557 และเพื่อต้องการแนะนำเกษตรกรวางแผนด้านการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพดี ปลอดภัย พร้อมนำเข้าสู่มาตรฐาน Road Show เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

ในการแถลงผลงาน นายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมด้านการส่งเสริมภาคการเกษตรของ จ.ลำปาง โดยมีแผนที่จะส่งเสริมผลผลิตสินค้า ทางการเกษตรทุกชนิด ที่ได้มีการรับรองมาตรฐาน GMP ทั้งด้านพืช สัตว์ และประมง ให้ได้รับการพัฒนา มีคุณภาพที่สูงขึ้น และจะส่งเสริมเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ให้มากขึ้น จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ซึ่งแนวทางการดำเนินการได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความพร้อมในการส่งเสริมและให้บริการเกษตรกรด้านพืช นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัด มีแนวทางส่งเสริมพืชเกษตรในพื้นที่ ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะเร่งผลักดันพืชหลัก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ถั่วลิสง สับปะรด และกาแฟ ให้เป็นสินค้า Champions product ของจังหวัด และจะให้มีการเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ เป็นสินค้าฮาลาล ในภูมิภาค ซึ่งการดำเนินงาน จะได้นำหลักการ “MRCF” มาใช้ เพื่อจะปรับกลยุทธการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความทันสมัยสอดคล้องกับสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ด้านนายปรัชญา มากไมตรี สหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้ให้ข้อมูล ด้านความพร้อมในการรวมกลุ่ม ของเกษตรกรเพื่อพึ่งพาตนเองว่า ในการดำเนินงานจะนำหลักการ Smart Farmer มาใช้ เพื่อจะพัฒนาเกษตรกร ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร มุ่งเน้นที่จะสร้างเกษตรกรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการประกอบอาชีพการเกษตร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิต ทั้งการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การนำเทคโนโลยี ภูมิ ปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ โดยให้ตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานของผลผลิต ปริมาณตามความต้องการในตลาด และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตได้เป็นที่ต้องการของตลาด เกิดการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งเพาะปลูกอย่างยั่งยืน

ในส่วนความพร้อมด้านปศุสัตว์ นายจำรัส ชาครไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จ.ลำปาง ได้ให้ข้อมูลว่า จ.ลำปาง มีศักยภาพในเรื่องสินค้าปศุสัตว์ ที่จะทำรายได้และมีความเหมาะสมกับเกษตรกร 2 ชนิด คือ โคนมและโคเนื้อ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มีแผนพัฒนาและผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้ง 2 ชนิด ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในเรื่องการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้ด้านปศุสัตว์ ด้านเทคโนโลยี ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง   เพื่อจะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ทั้งน้ำนมดิบและลูกโคเนื้อมีชีวิต ให้ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ นอกจากนี้มีแนวทางที่จะพัฒนาตลาด โดยเตรียมจะส่งเสริมให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มผู้ผลิต และผู้รับซื้อ ให้เป็นเครือข่ายและสังกัด ภายใต้กลไกของการผลิตสินค้าที่ดี ตรงตามความต้องการของผู้รับซื้อ

สำหรับปัจจัยสนับสนุนการทำการเกษตร ในเรื่องน้ำ นายเสรี คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ได้มาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า ปริมาณน้ำในจังหวัดลำปาง มีมากเพียงพอต่อการทำการเกษตร ตลอดช่วงฤดูแล้ง    ในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 837,000 ไร่ โดยขณะนี้ เขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งในพื้นที่ คือ เขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอมา มีปริมาณน้ำรวมกัน 157 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม 121 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกัน 99 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำทั้งหมด 256 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างทั้งหมด.