หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดพะเยา, ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรหวังปี 59 เป็นปีแห่งการปฎิรูปการเกษตร

Author by 9/01/16No Comments »

thainews180  นายอุดมศักดิ์  คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)โดยมีหัวหน่วยราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบาย ซึ่งพลเอกฉัตรชัย กล่าวในที่ประชุมว่า ในปี 2559 นี้จะถือเป็นปีแห่งการปฏิรูปการเกษตรแห่งชาติ จะต้องทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง สินค้าเกษตรมีคุณภาพสูงขึ้นเพราะประชากรกว่า 66% ของไทยอยู่ในภาคการเกษตร และแนวโน้มของผลผลิตข้าว ในปี 2559 นี้จะลดลงทำให้ราคาข้าวจะมีราคาสูงขึ้น

ทั้งนี้จะมีนโยบายหลัก 4 ด้านให้    ข้าราชการนำนโยบายไปสู่เกษตรกรเพื่อการปฏิบัติในไร่นา คือ  การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ โดยนโยบายเกษตรอินทรีย์จะเริ่มที่จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัด   นำร่องก่อนกระจายสู่พื้นที่อื่น ซึ่งในเดือนมกราคมปี 2559นี้ จะกำหนดทำเอ็มโอยูหรือบันทึกความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดยโสธรเป็นแห่งแรก ขณะเดียวกันในเดือนมกราคมปี2559 ก็จะเริ่มโครงการธนาคาร สินค้าเกษตรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางพารา  ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 5,000 ล้านบาทให้เกษตรกร 50,000 รายกู้ยืมวงเงินรายละ 1 แสนบาท นอกจากนี้มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ 882 แห่งทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในวงเงิน 1,064 ล้านบาทอีกด้วย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทรศัพท์     0-5488-7050-1 ทุกวันเวลาราชการ.