หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรอุตรดิตถ์จัดตลาดนัดเกษตรกร 31 ตุลาคม 57

Author by 19/10/14No Comments »

  ผักอินทรีย์        ผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรรายย่อยผลิตได้  มักจะประสบปัญหาขาดแหล่งจำหน่ายหรืออาจต้องไปจำหน่ายในตลาดที่ห่างไกล  ทำให้ต้นทุนสูงอาจจะไม่คุ้มกับการลงทุน  เกษตรอุตรดิตถ์จัดตลาดนัดเกษตรกรอุตรดิตถ์ขึ้นทุกวันศุกร์  เริ่มศุกร์ที่  31 ตุลาคม  2557 นี้

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่ ที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่งสินค้า และช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรที่ผลิตสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น เช่น ผักปลอดสารพิษ ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วต้องถึงผู้บริโภคภายในไม่เกิน 6 ชั่วโมง  สินค้าจึงจะสดใหม่  ถ้าหากใช้วิธีการเก็บรักษาหรือขนส่งด้วยห้องเย็นหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในการคงสภาพความสดของผลผลิต  ในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถนำมาพัฒนากับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ได้ จึงได้เปิดตลาดให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในสถานที่ ที่ไม่ไกลจากแหล่งผลิตและอยู่ในบริเวณที่มีลูกค้าแน่นอน เช่น บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด อำเภอ หรืออาจจะมีจุด ศูนย์กลางบริการลูกค้าได้ในระดับท้องถิ่นในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “ตลาดนัด เกษตรกรอุตรดิตถ์” ขึ้นที่หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะประกอบด้วย การออกร้านและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เช่น ผักปลอดสารพิษ ผลไม้ปลอดสารพิษ ข้าวอินทรีย์ พืชผักพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหารสดเช่น หมู ไข่ ไก่ ปลา จากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 100 ราย  สินค้ามากกว่า 100 ชนิด และเนื่องจากในการเปิดตลาดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 จะเป็นการเปิดตลาดครั้งแรก จึงจะมีกิจกรรมเสริม คือ การจัดแสดงนิทรรศการเกษตรเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตพืชปลอดภัย  พืชอินทรีย์  พันธุ์ข้าว และวิชาการเกษตรที่สำคัญต่างๆ มากมาย

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  จึงขอเชิญชวนทุก ๆ ท่าน ได้ร่วมชมงานและสนับสนุนสินค้าเกษตรกรในงานตลาดนัดเกษตรอุตรดิตถ์  วันที่ 31 ตุลาคม 2557  ณ  สำนักงานเกษตรจังหวัด บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และติดตามชมและให้การสนับสนุนการจัดงานต่อไปทุกวันศุกร์  ตลอดจนติดตามการเปิดตลาดนัดเกษตรกรในทุกอำเภอ  สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-411769 ได้ทุกวัน เวลาราชการ.