หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรอุตรดิตถ์ส่งเสริมทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

Author by 15/10/14No Comments »

ปุ๋ยหมัก         ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตร กรรม ดินที่ดีเป็นประโยชน์แก่การปลูกพืช ต้องเป็นดินที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ มีอินทรียวัตถุและแร่ธาตุอาหารพืชครบถ้วน การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว นอกจากจะทำให้สภาพดินเสื่อมลงแล้ว ยังทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่สามารถผลิตใช้ได้เองจากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ที่มีอยู่ ทำให้ต้นทุนการผลิตพืชต่ำลง

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช มีความสำคัญ และจำเป็น เป็นอย่างมาก เพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่ง ที่สำคัญในการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและปรับปรุงบำรุงดินให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งดินที่ดีและเหมาะสมแก่การปลูกพืช ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ มีอินทรียวัตถุ 5% มีเนื้อดินและแร่ธาตุ 45 % น้ำ 25% และอากาศ 25% การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จะทำให้พื้นดินได้รับการปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มเติมอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารให้ดิน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้อยู่เป็นประจำ ทำให้ผลผลิตพืชเพิ่มมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นการลดต้นทุนการ ผลิต ในส่วนของปุ๋ยเคมีลงได้ เนื่องจาก     การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้เองจากวัสดุธรรมชาติ

การดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในไร่นาของตนเอง เป้าหมายการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คิดจากฐานข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล 1 คนต้องส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ 50 ตัน รวมเป้าหมายที่ดำเนินการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 2,790    ตัน ดำเนินการในทุกพื้นที่ของจังหวัด   อุตรดิตถ์

โดยได้กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก เป้าหมาย 833 ตัน รวมทั้งส่งเสริมการไถกลบตอซังและฟางข้าว  เป้าหมาย 338  ตันตลอดจนส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวโพด  เป้าหมาย 192 ตัน ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ เป้าหมาย 336 ตัน และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง,ถั่วเขียว) เป้าหมาย  1,091 ตัน

หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือติดต่อสอบถามได้จาก เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ โทร.0-5541-1769 หรือ 0-5544-0894.