หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรอุตรดิตถ์แนะป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Author by 8/01/15No Comments »

ภัยแล้ง          กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งว่าให้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะเกิดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา และมีห้วงเวลาการเกิดภัยยาวนานกว่า รุนแรงมากกว่า เกษตรอุตรดิตถ์ ขอให้เกษตรกรระวังและเตรียมการรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งให้เกษตรกรเตรียมการรับมือภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ทุกอำเภอตรวจสอบพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ที่มักจะเกิดภัยแล้งซ้ำซาก ให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ แนะนำการปลูกพืชที่มีความเหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง การกำหนดมาตรการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะสั้น ฯลฯ.สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งชัดเจน 8 อำเภอ 41 ตำบล 228 หมู่บ้าน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ คอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรตำบล ติดตามรับฟัง ข้อมูลข่าวสาร การรายงานจากผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และตรวจสอบอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรายงานความเสียหาย ตามระเบียบ กฎเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ในส่วนของอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช รรท.เกษตรอำเภอน้ำปาด เพิ่มเติมว่า พื้นที่อำเภอน้ำปาด ที่มักจะประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจำ จำนวน 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประกอบด้วยตำบลเด่นเหล็ก 6 หมู่บ้าน ตำบลแสนตอ 7 หมู่บ้าน ตำบลบ้านฝาย 9 หมู่บ้าน ตำบลน้ำไคร้ 9 หมู่บ้าน ตำบลน้ำไผ่ 8 หมู่บ้าน และตำบลห้วยมุ่น 8 หมู่บ้าน ซึ่งปีนี้จากการตรวจสอบพบว่าเกิดความแห้งแล้งขึ้นมารวดเร็วกว่าปีก่อนๆ เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร น้ำอุปโภคบริโภค เพราะแหล่งน้ำผิวดินไม่เหลือน้ำให้กักเก็บไว้ใช้ เกิดปัญหาเพลิงไหม้หลายพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ ได้มอบหมายให้เกษตรตำบล เกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเปิดบริการรับแจ้งเรื่องรายงาน ร้องทุกข์ต่างๆที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด รูปแบบ SMART OFFICE โทร.055-481006 E-mail: namphad@doae.go.th.