หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรเชียงใหม่ เร่งอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพฯ

Author by 17/03/16No Comments »

thainews180            ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เห็นชอบในหลักการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และมีความยั่งยืน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เสริมในช่วงที่ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ กระทรวงเกษตรแบะสหกรณ์ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงกลาโหม สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสุขภาพจิต สำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อจัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยเป็นการดำเนินการตามรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ  รวมทั้ง เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม สามารถนำไปปรับใช้ประกอบอาชีพหลัก และการประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ช่วงดังกล่าวได้ โดยการอบรมจะทำในลักษณะบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882 ศูนย์ทั่วประเทศ) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เป็นสถานที่หลักในการอบรมให้แก่เกษตรกร

เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กรมสน่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกรจำนวน 25 ศูนย์ฯละ 5 รุ่นๆละ 50 คนต่อ 15 วัน รวม 250 คนต่อศูนย์ฯ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6,250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้วิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรางฐานการพัฒนาในระยะยาว สร้างความรู้ความเข้าใจในการบรรเทาผลกระทบจากภัยแงให้แก่เกษตรกร สร้างโอกาสการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้า สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม

สำหรับหลักสูตรในการฝึกอบรมประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ กลุ่มวิชาที่ 1 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้ฐานวิธีคิด มีความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ ที่นำไปสู่ความสามัคคี ปรองดอง รวมทั้งการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มวิชาที่ 2 สร้างโอกาสในการแข่งขัน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเรียนรู้วิธีการปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรวมกลุ่มตามหลักการสหกรณ์และการบัญชี

กลุ่มวิชาที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา

กลุ่มวิชาที่ 4 สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะการปฏิบัติอาชีพทางเลือกในและนอกภาคเกษตร เช่น การแปรรูปและถนอมอาหาร การสร้างสรรค์มูลค่าสินค้าท้องถิ่น การผลิตสินค้าเพื่อใช้ในครัวเรือน การซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องไฟฟ้าครัวเรือน การควบคุมไฟป่าและการจัดทำแนวกันไฟในท้องถิ่น การผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคและแบ่งปัน

ภายหลังจากการฝึกอบรมแล้วเกษตรกรได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองและอาชีพ  ดำรงชีพในช่วงวิกฤตภัยแล้งและช่วงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำได้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2478-9 ต่อ 23.