หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรแพร่วางแผนการแก้ปัญหาการเผา เพื่อลดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ

Author by 6/01/16No Comments »

ไฟป่า                เกษตรจังหวัดแพร่ วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร จัดทำโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปี 2559 รวม 3 กิจกรรม

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประสบปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัดแพร่ ดำเนินการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในปี 2559 ที่มีปัญหาการเผาในระดับสูง โดยจากข้อมูลจังหวัดแพร่ ที่ผ่านมา พบว่า มีพื้นที่เผาไหม้ทั้งหมดกว่า 1.4  ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 2.57 แสนไร่ ,ป่าสงวนแห่งชาติ 4.72 แสนไร่ ,พื้นที่การเกษตร 1.85 แสนไร่ คิดเป็น 13.31 % ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง ได้แก่ ตำบลเวียงต้าและตำบลท่าผามอก อำเภอลอง รวมพื้นที่กว่า 2.4 หมื่นไร่ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง พื้นที่ 1.3 หมื่นไร่ และตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น พื้นที่ 1.3 หมื่นไร่

จังหวัดแพร่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปี 2559 จำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลด้านการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร ,โครงการสร้างชุมชนปลอดการเผาเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตร โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อจัดตั้งชุมชนเกษตรปลอดการเผา ตำบลละ 1 แห่ง พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาศักยภาพวิทยากรการเกษตรด้านการทำเกษตรปลอดการเผาจากอาสาสมัครเกษตรหรือผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุนและควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤต และโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรให้หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

โดยทั้ง 3 กิจกรรม ได้จัดทำแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2559 ซึ่งแต่ละอำเภอ จะดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้กลไกของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล หรือ ศบกต. ในการขับเคลื่อนการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดแพร่ต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องมีการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแพร่ หากเกษตรกรทุกคนในจังหวัดแพร่ให้ความร่วมมือในการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร และหันมาทำการเกษตรปลอดการเผาที่มีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผาทำลาย เช่น การไถกลบทดแทนการเผา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกถั่วเหลื่อมข้าวโพด และการปลูกพืชทางเลือกทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อลดปัญหาการเผาบนพื้นที่สูง เป็นต้น สภาพความสมบูรณ์ของดินจะกลับคืนมา รวมถึงสุขภาพพลานามัยของประชาชนจังหวัดแพร่จะดีขึ้นอีกด้วย.