หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรแพร่เตรียมจัดประกวดพริก เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน-ปลอดภัย

Author by 8/01/16No Comments »

thainews180               นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ ปี2559 จังหวัดแพร่ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพริกเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานและมีความปลอดภัย ปี 2559 และในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้กำหนดให้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์พริกแพร่และจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดพริกปลอดภัย ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2559 ที่บริเวณหอประชุมและแสดงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่ม ประเทศ GMS( กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยได้จัดให้มีการประกวดพริกใหญ่ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ พริกเขียวหนุ่ม และพริกก้ามปู ขึ้น เพื่อให้เกษตรได้รู้จักวิธีการคัดคุณภาพของพริกที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการและเป็นการประชาสัมพันธ์พริกของจังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดพริก ต้องเป็นเกษตรกรที่ทำการปลูกพริกในพื้นที่ จังหวัดแพร่ , มีสิทธิ์ส่งพริกเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ พริกเขียวหนุ่ม และพริกก้ามปู , พริกที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขั้วติดผลพริก , ส่งพริกแต่ละประเภทรายละ 1 กิโลกรัม โดยเขียนชื่อและที่อยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครส่งพริกเข้าประกวด นำส่งเข้าประกวดในวันที่ 7 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 -10.00 น. ที่สถานที่จัดประกวดของร้านสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ใน “งานประชาสัมพันธ์พริกแพร่และจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดพริกปลอดภัย” บริเวณหอประชุมและแสดงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่ม ประเทศ GMS( กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย ลักษณะประจำพันธุ์ ความสม่ำเสมอของพริกที่ส่งเข้าประกวด ความสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง ขนาดมาตรฐาน สี และเมล็ด ผู้ที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลการประกวดแต่ละประเภท มีดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินสด 1,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินสด 800 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท รางวัลชมเชย มี 2 รางวัลๆละ 300 บาท ทุกรางวัลจะได้ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกพริกในจังหวัดแพร่ ส่งผลผลิตพริกเข้าประกวดในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ โทร.054-511214 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ใกล้บ้านท่านในเวลาราชการ.