หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เร่งอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร

Author by 10/03/16No Comments »

thainews180          เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกเผย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่งดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2559/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

นายสุทัศน์ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2559/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ด้วยการให้ความรู้แก่เกษตรกรพร้อมถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในประกอบอาชีพหลักและประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการอบรมจะทำในลักษณะบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขฯลฯ ด้วยการอบรมหลักสูตร 90 ชั่วโมง/รุ่น หรือประมาณ 3 สัปดาห์ (15 วัน) รุ่นละ 50 ราย 5 รุ่น เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึง  พฤษภาคม 2559 โดยใช้สูตรเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. 882 ศูนย์) เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรม

ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 9 ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ถูกต้อง และเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เป็นสถานที่หลักในการอบรมให้แก่เกษตรกรเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรให้ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งสิ้น 2,250 คน โดยอบรม อำเภอละ 5 รุ่นๆละ 50 ราย จำนวน 15 (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 90 ชั่วโมง/รุ่น) ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชา สร้างการรับรู้ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อน ประเทศ กลุ่มวิชาที่ 2 สร้างโอกาสในการแข่งขัน กลุ่มวิชาที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มวิชาที่ 4 สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

โดยได้เริ่มจัดอบรม มาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 จะสิ้นสุดการอบรมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เกษตรกรก็ได้รับการฝึกอบรม  เรียนรู้  ฝึกวิธีคิด  พัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคมเศรษฐกิจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการวางรากฐานการพัฒนาเกษตรในระยะยาว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรสามารถรับรองชีวิตได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้งและสร้างโอกาสการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้าเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมต่อไป.