หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวเกษตรกรรม

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายทำเก๋ เดลิเวอรี่ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

Author by 28/01/16No Comments »

เกษตรและสหกรณ์2 (1)  พันจ่าตรี  เทวัญ  ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้มีรายได้และมีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอเมือง ช่วยอุดหนุนเกษตรกร โดยรับซื้อชุดผักผลไม้ปลอดภัยของเกษตรกรตลาดเกษตรกรสามแยกดอยทอง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นประจำทุกวันศุกร์ ราคาชุดละ 100 บาท นั้น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภาคราชการทุกภาคส่วน ให้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรดังกล่าว โดยเกษตรกรผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยตลาดเกษตรกรสามแยกดอยทอง จะเริ่มจัดส่งให้ถึงที่สำนักงานในแต่ละหน่วยงานของท่าน เป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 มกราคม  2559 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ และมีตลาดในการจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย และเพื่อให้คนเชียงรายได้มีสุขภาพที่ดี โดยหัวหน้าส่วนราชการใน เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สามารถช่วยอุดหนุนเกษตรกร โดยการสั่งซื้อชุดผักผลไม้ปลอดภัยของเกษตรกรดังกล่าว ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ ในราคาชุดละ 100 บาท

ท่านหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีความประสงค์จะสั่งซื้อ สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และเกษตรกรที่จัดส่งชุดผักผลไม้ปลอดภัย ณ สำนักงานของท่าน หรือ โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 053-716820 หรือ เบอร์มือถือ 062-6514654.