หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เขื่อนสิริกิติ์ 39 ปี สร้างความดีเพื่อสังคม

Author by 3/03/16No Comments »

thainews180         “ลำน้ำน่าน” สายธาราสายใหญ่ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สร้างความผาสุกและความอุดมสมบูรณ์ตลอดสองฟากฝั่ง ก่อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าอันทรงคุณค่า ชาวเขื่อนสิริกิติ์ได้ร่วมแรงหลอมดวงใจ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ภารกิจของเขื่อนสิริกิติ์สำเร็จลุล่วง เพื่อประโยชน์ต่อชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ในเดือนมีนาคมของทุกปี นับเป็นช่วงเวลาที่ชาวเขื่อนสิริกิติ์จะได้มีโอกาสแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2520 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ของประเทศ

เป็นเวลายาวนานกว่า 39 ปี ที่เขื่อนสิริกิติ์รับใช้ประชาชนคนไทย และทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทานและการผลิตไฟฟ้า เขื่อนสิริกิติ์ยังมุ่งเน้นการทำงานด้วยกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในปี 2558 ที่ผ่านมา เขื่อนสิริกิติ์ได้ดำเนินงานสื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำ ร่วมกับทีมประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ รวม 18 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลวางไว้ เนื่องจากมีความกังวลว่า ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำหลักมีน้อย พร้อมขอความร่วมมือจากเกษตรกรในการงดทำนาปรัง และเมื่อสิ้นฤดูฝนได้ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปรังช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเกษตรกร และแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนา

นอกเหนือจากภารกิจหลักแล้ว เขื่อนสิริกิติ์ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ โครงการทำแนวป้องกันไฟป่า ถวายพ่อ 88 พรรษา 88 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.นาหมื่น จ.น่าน และ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โครงการเพาะพันธุ์ปลาท้องถิ่นคืนสู่ลำน้ำน่าน ได้ปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น จำนวน 10 สายพันธุ์ คืนสู่ลำน้ำน่าน โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ โครงการ 1 โรงเรียน 1 สวนไผ่ โครงการปลูกต้นไม้ในใจเด็ก โครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส ค่ายเยาวชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาประจำปี การมอบอุปกรณ์กีฬา กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมเดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่า ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างสมดุล และเพื่อก้าวสู่ปีที่ 39 เขื่อนสิริกิติ์ สร้างความดีเพื่อสังคม

เนื่องในวาระครบรอบ 39 ปี เขื่อนสิริกิติ์ ได้กำหนดจัดงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ และงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 โดยจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์คืนสู่เหย้า ณ บริเวณฝั่งขวาเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 120,000 บาท ณ อาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 2,390,390 ตัว ณ บริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์ และกิจกรรมปลูกไผ่พระราชทานซางนวล จำนวน 39 ต้น ณ บริเวณพื้นที่แปลงปลูกไผ่พระราชทาน

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์โทรศัพท์ 0-5546 -1136, 0-5546-1140-3 ต่อ 3030-2 โทรสาร  0-5546-1140-3 ต่อ 3038 Email : pr.sk@egat.co.th.

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์

วิรงรอง  ทองอยู่…..รายงาน