หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เชียงรายเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯพร้อมนำร่องมอบสินเชื่อให้ชาวสวน

Author by 30/12/14No Comments »

ยางพารา     เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 อาคารเทศบาล .ป่าก่อดำ .แม่ลาว .เชียงราย  นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ .เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยมีนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ เจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) นำเกษตรกรเข้าร่วม

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ กำหนดให้เกษตรกรที่เข้าร่วมสามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำร้อยละเพียง 5 บาทต่อปี โดยทางโครงการจะเรียกร้องจากชาวสวนยางพาราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปีเท่านั้นเพราะรัฐบาลจะทำการชดเชยค่าดอกเบี้ยส่วนต่างให้อีกร้อยละ 3 ต่อปี ทำให้ในปัจจุบันมีชาวสวนยางพาราเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้วจำนวน 9,489 ราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 942 บาท โดยทาง ธ.ก.ส.ได้อนุมัติวงเงินให้แล้วจำนวน 125 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 11.8 ล้านบาท สำหรับ จ.เชียงราย ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 744 ราย คิดเป็นวงเงินประมาณ 69 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการให้สินเชื่อกับเกษตรกรไปแล้วจำนวน 79 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7.6 ล้านบาท และเมื่อได้รับการสนับสนุนจากโครงการแล้วก็ขอให้เกษตรกรได้มีความขยันและ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปประยุกต์ใช้ด้วย

นายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ด้านการเกษตร แจกกล้าพันธุ์ไม้ผล แจกปุ๋ยบำรุงดินและพืช การให้การบริการทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนสัตว์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ฯลฯ นอกจากนี้วันเดียวกันทาง ธ.ก.ส.ยังได้เปิดให้เกษตรกรได้ลงทะเบียนตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อฯ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งระบบด้วย.