หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เชียงใหม่งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5

Author by 2/06/14No Comments »

มะม่วง          การจัดงานวันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่ได้กำหนดวันจัดงานมะม่วง และของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2557 ลานข้างอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคมะม่วง ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้บริโภคมะม่วงคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ ได้แก่ การแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 120 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วง 10 สายพันธุ์ สินค้ากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 25 อำเภอ อีกทั้งมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิต การขยายพันธุ์มะม่วงการแปรรูปการตลาด  การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา  การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออก

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การผลิตมะม่วง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556/2557 มีจำนวนผู้ปลูกทั้งหมด 16,375 ราย ซึ่งเกษตรกรรายย่อย ผลผลิตโดยรวมประมาณ 42,936 ตัน การผลิตมะม่วงในภาพรวม ปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกมะม่วงที่ยืนต้น 72,791 ไร่ เนื้อที่มะม่วงให้ผลผลิต 54,427 ไร่ พันธุ์มะม่วงที่ปลูกกันมาก ได้แก่ พันธุ์โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ แก้ว มหาชนก เป็นต้น ตลาดในประเทศ ได้แก่ ตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ ตลาดมหานาค ปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดตามจังหวัดต่างๆ และตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกต่างประเทศอยู่ในเขตอำเภอพร้าว แม่แตง และเชียงดาว ผลผลิตมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่จะออกช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน.