หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เชียงใหม่พร้อมแล้ว Smart Officeจัดตั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

Author by 18/07/14No Comments »

  smart 1(1) copy              จังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ฝาง แม่แจ่ม และสันทราย พร้อมให้บริการเกษตรกร ในรูปแบบ One-Stop-Service

ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีให้มีการจัดบริการให้เกษตรกรในพื้นที่ โดยพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง  สะดวก รวดเร็ว สร้างโอกาสบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและภาคีส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ความสำคัญกับการบริการของสำนักงานเกษตรอำเภอในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) หรือที่เรียกว่า “สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office”

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ให้นำร่องพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง แม่แจ่ม และสันทราย โดยเริ่มดำเนินการและพัฒนามาตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ทั้ง 3 อำเภอยังเป็นต้นแบบ Thai Smart Farmer  ซึ่งถือเป็นระบบบริการเกษตรกรในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพโดยเกษตรกรสามารถใช้บัตร Smart Card  ในการเข้าถึงบริการ     โดยขณะนี้ ทั้ง 3 อำเภอ ได้พร้อมให้บริการแก่เกษตรกรผู้มาใช้บริการแล้ว โดยขอแนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ ดังนี้ ขั้นตอนแรกเกษตรกรหรือผู้มาติดต่อใช้บริการ รับบัตรคิว  ขั้นตอนที่ 2 รอรับบริการ ขั้นตอนที่ 3 แจ้งความประสงค์การขอรับบริการและเข้ารับบริการ และขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นหลังเข้ารับบริการ

ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ อำเภอฝาง แม่แจ่ม และสันทราย ได้เข้าสู่การให้บริการทางการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) ที่สะดวก รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แล้ววันนี้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สำนักงาน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5311-2478-9 หรือ E-Mail: chiangmai@doae.go.th.