หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์มอบเกียรติบัตรเกษตรกรดีเด่นดูแลถั่วเหลืองฝักสดได้มาตราฐาน

Author by 28/07/15No Comments »

  001        บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)  จัดงานมอบประกาศนียบัตรดีเด่นในการดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐาน ถั่วเหลืองฝักสด ปี 2557 โดยมี ประยูร พลพิพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ประภาส พลพิพัฒนพงศ กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า  การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนัก ให้แก่เกษตรกร  ว่าเรื่องคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ เป็นประเทศที่ มีการกินที่เน้นคุณภาพ ต้องไม่มีหนอน  -สารพิษตกค้าง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลแก่เกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจว่า ถ้าทุกคนดูแลผลิต จะได้ผลที่ดี  ไม่มีแมลงและสารพิษ  ต้นทุนก็จะต่ำลง และเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า

จากการประเมินผลความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ พบว่ามีผู้รวบรวมผลผลิตจำนวน 10  คน และเกษตรกรจำนวน 182 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งแสดงว่ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาการปลูกถั่วเหลืองฝักสด จนได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเข้าสู่กระบวนการผลิต ทางบริษัทฯ จึงได้มอบใบประกาศ เพื่อแสดงว่า เป็น เกษตรกรดีเด่นด้านการดูแลรักษาการปลูกถั่วเหลืองฝักสด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรคนอื่น  ซึ่งมีการปลูกทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ เป็นบริษัท   ส่งเสริมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแช่แข็ง ผลผลิตหลังของบริษัทประกอบด้วย ถั่วและแช่แข็ง ส่งออก 9,000-10,000 ตัน    ต่อปี, ถั่วแขกแช่แข็ง ส่งออก 6,000-7,000 ตันต่อปี และข้าวโพดหวานแช่แข็ง  5,500 ตันต่อปี  ประเทศที่ส่งผลิต ได้แก่ ประเทศ ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา ,ยุโรป และ ไตหวัน .