หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวเกษตรกรรม

เตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ปลูกผัก เน้นผลผลิตคุณภาพมาตรฐาน-ปลอดภัย

Author by 15/01/16No Comments »

        thainews180        เกษตรจังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ปลูกผักเข้าสู่ระบบ Asean GAP เน้นผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการผลผลิตพืชผักด้านการตลาดได้ด้วยตนเอง ให้ได้รับใบรับรอง

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เกษตรกรผู้ปลูกผักให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามมาตรฐาน มกษ.9001-2556 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ใช้เมื่อปี 2556 และมีปัญหาราคาผลผลิตที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างพืชผักปลอดภัยและพืชผักที่ผลิตโดยเกษตรกรทั่วไป ทำให้เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญกับการผลิตพืชผักปลอดภัยเท่าที่ควรในปี ดังนั้นในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน Asean GAP โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกษตรกรผู้ปลูกผักของจังหวัดแพร่สามารถผลิตพืชผักที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต และมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนถึงเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดยกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักเพื่อการค้า จำนวน 100 ราย

หลังจากการประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ปรากฏว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกผักเพื่อการค้าจากอำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย สมัครเข้าร่วมโครงการครบจำนวน 100 คนตามเป้าหมายที่กำหนด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ กำหนดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน Asean GAP ขึ้นรวม 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 อบรมเมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2559 ที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองแพร่ มีเกษตรกร ผู้ปลูกผักจาก อำเภอเมือง สูงเม่น และเด่นชัย จำนวน 70 คน และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 13-14 มกราคม 2559 เกษตรกร 30 คน ที่วัดร้องกวาง อำเภอร้องกวาง มีเกษตรกรผู้ปลูกผักจากอำเภอร้องกวางและอำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 30 คน

สำหรับหลักสูตรของการจัดการอบรม รุ่นละ 2 วัน ได้จัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องสถานการณ์การผลิตผักและการตลาด การผลิตผักให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน Asean GAP ความรู้เรื่องดินและปุ๋ย การบริหารจัดการศัตรูพืชผัก การบริหารจัดการกลุ่มและองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และการวางแผนการผลิตผักที่มีคุณภาพ ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง 2 รุ่น จะมีการคัดเลือกผู้นำหรือตัวแทนจากผู้อบรม จำนวน 20 คน ไปศึกษาดูงานกลุ่มผู้ปลูกผักที่ประสบผลสำเร็จ ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2559 อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

คาดหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปทำการผลิตพืชผักที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย จนได้รับใบรับรอง Asean GAP รวมไปถึงการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตพืชผักด้านการตลาดได้ด้วยตนเอง และสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเข้าแข่งขันในตลาดอาเซี่ยนได้ต่อไป.