หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เฝ้าระวังโรคระบาดของพืชในช่วงฤดูฝน

Author by 14/07/15No Comments »

11 copy         รศ.ดร.นุชนาฏ  จงเลขา ผู้อำนวยการศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง เตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชผลชนิดต่างๆ ในเขตพื้นที่สูง เฝ้าระวังและหมั่นดูแลทำความสะอาดแปลงปลูกพืชผล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเน่าคอดิน โรคราแป้ง โรคราน้ำค้าง และโรคไวรัส ในพืชต่างๆ รวมถึง  เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย หนอนกระทู้ผัก และไรศัตรูพืช เช่น ไรขาวพริก ด้วงหมัดกระโดด ไรแดง

เนื่องจากในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงเวลาที่มีความชื้นในอากาศสูง เหมาะแก่การแพร่ระบาดของโรคและศัตรูพืช ชนิดต่างๆ หากไม่ได้ทำการดูแลและทำความสะอาดแปลงปลูกพืชผลให้ดี  เมื่อเกิดโรคและศัตรูพืชระบาดแล้วการแพร่ระบาดจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและเกิดสูญเสียได้ง่าย

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail : pr.rpf@hotmail.com.

ประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยว

มูลนิธิโครงการหลวง

รายงาน