หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

เห็ดถั่งเฉ้าเห็ดหนอนมหัศจรรย์แห่งแรกของไทยผลงานวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์ มช.

Author by 2/01/15No Comments »

5          ถั่งเฉ้าหญ้าหนอนเป็นเชื้อรากินแมลงมีฤทธิ์ทางยา ใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ และเป็นอาหารเสริมสุขภาพ มีสรรพคุณมากมาย อาทิ รักษามะเร็งบำรุงร่างกาย บำรุงไต หัวใจ ปอด หลอดลม กล่องเสียง เสริมอายุวัฒนะ ป้องกันเบาหวาน ความดัน เสริมสมรรถภาพทางเพศและยังเป็นวัตถุดิบผลิตเครื่องสำอางทำให้ผิวขาวใส ผิวหน้ากระชับตึง เช่นนี้จึงทำให้ถั่งเฉ้าเป็นที่ต้องการสูงในท้องตลาด

รอง ศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการวิจัยผลิตถั่งเฉ้าจากดักแด้ไหมนี้เป็นการดำเนินงานงานวิจัยใน “โครงการศึกษาแนวทางการเพาะเลี้ยงเชื้อรา Isariatenuipes บนดักแด้ (Bombyxmori) เพื่อผลิตเป็นถั่งเฉ้า” โดยที่ผ่านมาโครงการเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าใน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ถั่งเฉ้าสีทอง และถั่งเฉ้าหิมะ ซึ่งใช้ข้าวเป็นฐานในการเพาะเลี้ยง ปรากฏว่าประสบความสำเร็จสามารถเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการต่อยอดการวิจัยดังกล่าว ด้วยการร่วมกับกรมหม่อนไหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินงานวิจัยในโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ดักแด้ไหม และสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม เนื่องจากหากเพาะเลี้ยงดักแด้ไหมเพื่อขายตามปกติจะมีราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 100 บาท แต่หากนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าจะได้ราคาที่สูงถึงกิโลกรัมละ 60,000 – 100,000 บาท ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม เพิ่มความมั่นคงในอาชีพผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับแนวความคิดเรื่องการเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าบนดักแด้ไหมเกิดจากสภาพตามธรรมชาติของถั่งเฉ้าที่เจริญเติบโตบนตัวหนอนหรือแมลงอยู่แล้ว แต่การทดลองเพาะเลี้ยงทีผ่านมาใช้วัสดุอื่น เป็นฐานในการเพาะเลี้ยงกระทั่ง เมื่อสามารถเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าหิมะและ ถั่งเฉ้าสีทอง ได้สำเร็จ จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงบนแมลงอีกทางหนึ่ง และจากความร่วมมือกับกรมหม่อนไหมจึงได้เลือกใช้ดักแด้ไหมมาเป็นวัสดุในการเพาะเลี้ยงและเลือกเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าหิมะก่อนเป็นชนิดแรก การเพาะเชื้อราบนดักแด้ไหมจะมีการคัดเลือกดักแด้ที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้ผลผลิตออกมามีประสิทธิภาพก่อนจะเป็น “ถั่งเฉ้า” มีขั้นตอน คือ นำดักแด้ไหมจากศูนย์หม่อนไหม พันธุ์นางน้อย และนางลาย แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วฉีดสารละลายเข้าไปในตัวดักแด้หนอนไหม หรือจุ่มดักแด้ในสารละลายทีมีหัวเชื้อราถังเฉ้าหิมะ หลังจากนั้น นำไปเก็บในห้องมืด ที่อุณหภูมิ 22-25 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 25-30 วัน เพื่อให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตเต็มที่ ผลการพบว่าสามารถเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าหิมะบนดักแด้ไหมได้สำเร็จและให้ผลผลิตเป็นอย่างดี และการเพาะเลี้ยงถั่งเฉ้าบนดักแด้ไหมทำให้ได้ถั่งเฉ้าทีมีสาระสำคัญต่างๆ ในปริมาณมากกว่าถั่งเฉ้าที่ได้จากการใช้ข้าวเป็นฐานเพาะเลี้ยง นอกจากการทดลองเพาะเลี้ยงแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ทดลองเกี่ยวกับการแปรรูปถั่งเฉ้าที่ได้ในลักษณะต่างๆ เช่น นำมาทำเป็นยา สกัดสารเคมีมาใช้ในด้านเวชสำอาง หรือประยุกต์วิธีการบริโภคง่ายๆ เช่น อบแห้งในรูปแบบของชา ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์ หรือคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อศึกษาว่าจะสามารถนำถั่งเฉ้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงรวมถึงสารต่างๆ ที่สกัดได้จากถั่งเฉ้ามาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ราคาขายถั่งเฉ้าในท้องตลาดปัจจุบัน หากเป็นถั่งเฉ้าสีทองราคากิโลกรัมละ 60,000-100,000 บาท ส่วนถั่งเฉ้าหิมะ ราคากิโลกรัมละ 10,000 บาท ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการผลิตถั่งเฉ้าแห้ง 1 กิโลกรัม จะต้องใช้ถั่งเฉ้าสดประมาณ 6-10 กิโลกรัม โดยถั่งเฉ้าสีทองนิยมนำไปใช้ในการรักษา และบำรุงสุขภาพ ส่วนถั่งเฉ้าหิมะนิยมนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางนับได้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อราบนดักแด้ไหมไทยได้ และปัจจุบันคณะผู้วิจัยกำลังต่อยอดโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อไป”

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4088 โทรสาร 0-5321-5175 หรือชมผลิตภัณฑ์ได้ที่งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7-11 มกราคม 2558.

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรานิษฐ์ รุจิอริยอธิพร