หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แนวทางการบริหารจัดการลำไย จังหวัดเชียงราย

Author by 26/08/14No Comments »

 ลำไย         สถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2557 จังหวัดเชียงรายมีเกษตรกรปลูกลำไย 26,648 ราย พื้นที่ปลูกลำไย 131,087 ไร่ ปริมาณผลผลิตคาดการณ์ 77,000 ตัน แยกเป็นในผลผลิตออกในช่วงในฤดู เดือนกรกฎาคมกันยายน ประมาณ 74,118 ตัน และออกนอกฤดูในเดือนตุลาคม ประมาณ 2,887 ตัน

สถานการณ์ด้านการตลาด ปริมาณผลผลิตลำไย ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม- กันยายน ปริมาณ 74,118 ตัน ช่วงที่ ผลผลิตจะออกกระจุกตัวมากในเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีปริมาณ ร้อยละ 71.68 หรือประมาณ 53,000 ตัน  ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยสุกแกและมีคุณภาพดีที่สุด เหมาะที่จะบริโภคสด และนำไปแปรรูปอบแห้งทั้งเปลือกและอบแห้งเนื้อสีทอง ในช่วงนี้ ผลผลิตลำไยจึงเป็นที่ต้องการของโรงงานแปรรูป และพ่อค้าแม่ค้าที่จะซื้อ-ขายลำไยสดช่อมาก จากการสำรวจล้งรับซื้อผลผลิตลำไยในพื้นที่อำเภอต่างๆ พบว่ามีล้งที่ต้องการซื้อลำไยสดรูดร่วงที่จะนำไปแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งจำนวน 69 ล้ง สามารถรองรับผลผลิตได้เฉลี่ยรวม ประมาณวันละ 2,000 ตัน ขึ้นอยู่กับกำลังผลิตของแต่ละโรงงาน และล้งรับชื้อลำไยสดช่อ 9 ล้ง สามารถรองรับผลผลิตลำไยที่มีคุณภาพได้เฉลี่ยรวมประมาณวันละ 100 ตัน

ดังนั้น ในปีนี้คาดว่า ราคาลำไยจะมี แนวโน้มดี เพราะมีความต้องการผลผลิตมาก แต่ที่น่ากังวล คือ เกษตรกร จะเร่งระดมเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยในแต่ละวันทำให้มีปริมาณมากเกินความต้องการของโรงงานจะทำให้ผลผลิตล้น โรงงานไม่สามารถรับได้ จึงมีการกดราคา เพื่อนำผลผลิตไปขายต่อยังจังหวัดใกล้เคียง และจุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือเกษตรกรเก็บลำไยที่ยังไม่สุกแก่ไปขาย ซึ่งเป็นลำไยไม่มีคุณภาพล้งจะกดราคาเช่นกัน

แนวทางแก้ไข ที่จะทำให้สามารถรักษาระดับราคาลำไยไม่ให้ตกต่ำในช่วงที่ปริมาณผลผลิตมีมาก จะต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาคเกษตรกรและผู้รับซื้อ ดังนี้

เกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวลำไยที่สุกแก่ มีคุณภาพดี ออกสู่ตลาด ชุมชนหรือท้องถิ่นบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย อย่าให้ปริมาณผลผลิตลำไย เข้าสู่โรงงานเกินความต้องการ เพราะจะถูกกดราคา โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด มีแรงงานภาคเกษตรเพิ่ม ทำให้มีการระดมเก็บผลผลิต จะมีความเสี่ยงสูง     ในช่วงเดือนกรกฎาคม ลำไยของเกษตรกรที่ยังไม่แก่เต็มที่ให้มีการดูแลบำรุงให้ได้คุณภาพเต็มที่เช่น บำรุงฮอร์โมนให้ผลโตขึ้น หรือพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เพราะในช่วงที่มีฝนชุก จะทำให้มีการระบาดของโรคราดำ  ผลแตก ผลร่วง

ขอความร่วมมือล้งรับซื้อให้มีการติดป้ายประกาศราคารับซื้อในแต่ละวันให้ชัดเจน และขอให้รับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรในราคายุติธรรม ตามคุณภาพของลำไย

มาตรการภาครัฐ ในช่วงผลผลิตออกมาก หากราคาผลผลิตตกต่ำภาครัฐได้มีแผนบริหารจัดการรองรับ โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้อนุมัติแผนป้องกันแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2557 สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเชียงรายเพื่อเร่งระบายผลผลิตลำไยสด ออกนอกแหล่งผลผลิต เข้าสู่โรงงานแปรรูป และกระจายลำไยสดช่อออกนอกแหล่งผลิต ภายในประเทศ รวม 2 มาตรการ งบประมาณรวม 5,620,000 บาท ดังนี้

มาตรการกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิตในช่วงผลผลิกระจุกตัว โดยการ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าชดเชยค่าขนส่งและค่าตลาดเหมาจ่าย ในอัตรา กิโลกรัมละ 2.50 บาท ให้แก่สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล) ที่กระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่  เชียงราย ลำพูน น่าน พะเยา แพร่ ไปยังตลาดปลายทางจังหวัดที่มีระยะทางไม่น้อยกว่า 400 กิโลเมตร ยกเว้น เขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล คือ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เป้าหมาย 1,000 ตัน

มาตรการส่งเสริมการแปรรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและอบแห้งเนื้อสีทอง วงเงินงบประมาณ 3,120,000 บาท เป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ให้แก่สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ที่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ธ.ก.ส,กรุงไทย และ SME) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปลำไยสดเป็นลำไยอบแห้งทั้งเปลือกและสีทอง เป้าหมายรวม 5,200 ตัน วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 104,000,000 บาท

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมมาตรการ จะต้องรับซื้อลำไยสดจากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในราคานำตลาดอย่างน้อยกิโลกรัมละ 25 สตางค์ ตามราคาประกาศของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สหกรณ์จังหวัดเชียงรายและเกษตรจังหวัดเชียงราย.

นางสมคิด แสงออมสิน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผลเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย