หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง ชม.คว้ารางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ สาขาแม่ผู้เป็นเกษตรกร ประจำปี 58

Author by 30/08/15No Comments »

จำลอง อินชัย       สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ และได้ถือเป็นนโยบายการจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีติดต่อกันตลอดมาถึงปี 2558 เป็นเวลา 40 ปี

วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่นแห่งชาติ และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้ที่ เป็นแม่

นายสุเทพ  ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ สำนักงานเกษตรเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเกษตรกรเข้าร่วมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ สาขาแม่ผู้เป็นเกษตรกร โดยคัดเลือกจากแม่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนเป็นที่ยอมรับ มีความซื่อสัตย์สุจริต อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่ ด้วยความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพที่สุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ สาขาแม่ผู้เป็นเกษตรกร ประจำปี 2558 ได้แก่ นางจำลอง อินชัย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติโดยย่อ นางจำลอง อินชัย  อายุ 62 ปี ศาสนาพุทธ คู่สมรส นายประพันธ์     อินชัย  ที่อยู่ 7/3 หมู่ที่ 2 ต.สันป่ายาง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6  อาชีพ เกษตรกร  มีบุตร  2  คน

ประวัติและความดีของแม่นางจำลอง   อินชัย  เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักพระพุทธศาสนา ดูแลครอบครัวโดยยึดหลัก ฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ ทมะ  ขัติ จาคะ ในการครองตนตั้งแต่ระดับครอบครัวและสังคมมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เป็นที่ปรึกษาด้านการทำงานการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การครองตน   การเลี้ยงดูบุตร  การดูแลสุขภาพฯลฯ  และยังเป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งเสริมให้การศึกษาแก่บุตร เป็นแบบอย่างแม่ที่ดีให้กับลูก โดยการเลี้ยงดูซึ่งให้ทั้งความรักความอบอุ่น  อบรมสั่งสอนและส่งเสริมทั้งทางด้านร่างกาย   จิตใจ  สังคม สอนให้ลูกเป็นผู้ที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวทั้งเสียสละด้านกำลังกายและกำลังทรัพย์ เป็นแม่ที่มีความอดทนมุมานะเลี้ยงดูบุตรส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาจนลูกประสบความสำเร็จประกอบอาชีพได้และเสียสละเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน                ประวัติและความดีของลูก นางพรวิไล สาระจันทร์ จบการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อาชีพ  รับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งนางพรวิไล สาระจันทร์ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ  กตัญญูกตเวที ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

นางสุภาภรณ์   อินชัย  จบการศึกษาปริญญาตรี   จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาชีพ  ลูกจ้าง ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนต้นน้ำ สถานที่ทำงาน  หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำฮาว  ซึ่งนางสุภาภรณ์   อินชัย  เป็นผู้ที่รับผิดชอบและเสียสละตนเอง  ชอบช่วยเหลือสังคมทุกครั้งถ้ามีโอกาส มีความกตัญญู  กตเวที  มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส

จากประวัติและคุณงามความดีที่เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจน จึงสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ นางจำลอง  อินชัย เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูลสืบไป โดยจะได้รับรางวัลเกียรติคุณ ในงานวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้.