หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แม่โจ้ปลูกวันแม่ Rice for mom คึกคัก ทั้งนาดำนาโยน-หว่าน

Author by 11/08/16No Comments »

แม่โจ้ปลูกข้าว2         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ฟาร์มวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการปลูกข้าววันแม่ Rice for mom” โดย ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงาน และกิจกรรมครั้งนี้มี ผศ.ดร.จี ราภรณ์ อินทสาร รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ เลขานุการสำนักวิจัยฯ และนางสาววารี ระหงษ์ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยได้ประกอบพิธีแฮกนา รับขวัญควาย ก่อนการปลูกข้าวโดยใช้วิธีการ 3 รูปแบบคือ ใช้กล้านาดำ กล้านาโยน และเมล็ดนาหว่าน

แม่โจ้ปลูกข้าวผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ Rice for Mom ที่ฟาร์มวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชของคณะครั้งนี้  นอกจากกิจกรรมปลูกข้าววันแม่  Rice for Mom  แล้ว ยังเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงการปลูกข้าวแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  ได้สัมผัสและมีส่วนร่วมในวิธีการปลูกข้าวทั้งทางกายภาพ และทางจิตวิญญาณ พร้อมทั้งร่วมสืบสานเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยจะเห็นว่า ก่อนจะมีการลงแปลงเพื่อปลูกข้าว ได้จัดให้มีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ  และพิธี “แฮกนา” โดย อาจารย์นิคม  พรหมมาเทพย์  ซึ่งเป็นพิธีกรรมล้านนาก่อนการปลูกข้าว จากนั้น อธิการบดี  คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ร่วมกันลงแปลงปลูกข้าวจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช หรือวันพ่อแห่งชาติ ก็จะมีกำหนดการเกี่ยวข้าวอีกครั้งหนึ่ง.