หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แม่โจ้รับสมัครวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มเกษตรกร ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมฯ

Author by 20/01/16No Comments »

thainews180       รศ.ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตร ฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า ทางสถาบันฯ รับสมัครวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (การเกษตรแปรรูป) ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเครือข่ายข้าว 2) วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเครือข่ายกาแฟ และ3) วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเครือข่ายผักผลไม้ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน) ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปภายใต้โครงการ TFV ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ปีงบประมาณ 2559

โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของภาคอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมาย TFV และหาแนวทางร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ       ด้วยการจัดทำระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์ติดต่อ 0 53 875 643 และ 08 6700 2804 ว่าที่ ร.ต.ธฤต ศรีวิชัย อีเมล์ packzagaga@gmail.com หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่ http://www.iqs.mju.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559.