หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

แม่โจ้โพลล์เผยผลสำรวจภาคการเกษตรไทยต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น

Author by 29/09/14No Comments »

thainews180      ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้(แม่โจ้โพลล์) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร ใน 10 จังหวัดที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก (ได้แก่ เชียงใหม่ ตาก นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง ภูเก็ตและสงขลา ) จำนวน 178 ราย ในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาและความต้องการแรงงานต่างด้าวในกิจการเกษตรไทยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2557

สรุปผลได้ดังนี้ จากการสำรวจพบว่าสัญชาติของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานส่วนใหญ่นั้น เป็นชาวพม่า ร้อยละ 74.3 รองลงมาเป็นชาวลาว ร้อยละ 22.9 ชาวกัมพูชา ร้อยละ 20 และอื่นๆ ร้อยละ 6 โดยเมื่อสอบถามถึงความจำเป็นของแรงงานต่างด้าวต่อกิจการภาคการเกษตรของไทย นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เห็นว่ามีความจำเป็น โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในกิจการภาค การเกษตรนั้น อันดับ 1 ปัญหาขาดแคลนแรงงานคนไทย รองลงมา คือ ลักษณะนิสัยแรงงานต่างด้าวที่มีความอดทน สู้งาน ค่าจ้างถูก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ตามลำดับ

ส่วนความคิดเห็นต่อความต้องการแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตรของประเทศไทยใน อนาคตนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.4 เห็นว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น เพราะเห็นว่าคนไทยปัจจุบันมีการศึกษาสูงขึ้น จึงหันไปทำงานที่มีค่าตอบแทนสูงและไม่ลำบาก รองลงมาร้อยละ 28.6 เห็นว่าจะมีความต้องการลดลง โดยให้เหตุผลว่า อาจมีการพัฒนานาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น สำหรับข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ไขและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคการ เกษตร พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดระเบียบ โดยลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด.