หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

โครงการหลวงจัดปลูกป่าฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม

Author by 5/08/14No Comments »

โครงการหลวง        มูลนิธิโครงการหลวง โดย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหมู่บ้านหนองหอยเก่า หมู่บ้านหนองหอยใหม่ หมู่บ้านแม่ขิ-ปางไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม ได้จัดกิจกรรมการปลูกป่าภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 บริเวณพื้นที่ดอยม่อนล่อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 82 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา ในปี 2557 นี้ เพื่อเป็นต้นแบบของการปฏิบัติในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการดูแลทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธารโดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานประกอบด้วย มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน), หจก.อีซูซุศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย, หน่วยวิจัยการฟื้นฟูสภาพป่า ภาคชีววิทยา คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อำเภอแม่ริม, เทศบาลตำบลแม่แรม, สถานีตำรวจอำเภอแม่ริม และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

สำหรับในปีนี้ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ม่อนล่อง จำนวน 30 ไร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ท้องถิ่น จำนวน 17 ชนิด 9,600 ต้น จากหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพื้นที่ม่อนแจ่ม จำนวน 60 ไร่ โดยใช้กล้าไม้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย และจากโครงการป่าชาวบ้าน จำนวน 15 ชนิด  8,100 ต้น.