หน้าหลัก » ข่าวเกษตรกรรม

Unit School “อู้จ๋า ประสาปี้น้อง” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Unit School ภายใต้โครงการ “อู้จ๋า ประสาปี้น้อง” ครั้งที่ 4 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเอกลักษณ์ สุกรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ ฅนเก่า…เล่าเรื่อง ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และลำดับของท่านสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ทั้งในอดีต จนถึงปัจจุบัน และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ในเรื่องความสำคัญของการประชุม ขั้นตอนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การดำเนินการก่อนการประชุม ,ในวันที่ประชุม และหลังวันประชุม สหกรณ์จะต้องดำเนินการอย่างไร และบรรยายให้ความรู้ กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานและการกำกับ ดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เรื่องการให้กู้สินเชื่อ ,การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ,การบริหารสินทรัพย์ และดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง, การจัดชั้นและกันเงินสำรอง และกฏกระทรวงการกำกับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่