หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กรมท่องเที่ยวเร่งหาข้อมูลผลักดันการพัฒนาให้มีมาตรฐาน

          thainews180กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินหน้าจัดทำมาตรฐานการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับภาคี เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำมาพิจารณากำหนดปัจจัยตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถาน การณ์การท่องเที่ยวของประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ นางสุพิทย์ วีระใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมคณะจากส่วนกลางร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่องมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ทเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้จัดทำมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 14 มาตรฐาน จากข้อมูลเดือนกันยายน 2556 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา บางมาตรฐานยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับหลายประเทศได้มีการพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีองค์ประกอบและเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเทียบเคียงกับนานาชาติต่อไป

นางสุพิทย์ วีระใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหลายประการ ปัญหาหนึ่งนั้นคือ ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือไม่มีมาตรการไนการจัดการที่ดี ดังนั้น จำเป็นที่ผู้ดูแล เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะต้องเอาใจใส่ หรือสร้างระบบการทำงานที่จะดูแล บำรุงรักษา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน  ต่อไป

กรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาการท่องเที่ยว และจัดทำมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการผลักดันมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ และมีความต้องการในการผลักดันให้สถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐานจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยกรมการท่องเที่ยว ได้เริ่มจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 50 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 6 มาตรฐาน มาตรฐานการบริการเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 14 มาตรฐาน มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 14 มาตรฐาน มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 14 มาตรฐาน มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำนวน 2 มาตรฐาน และได้ดำเนินการตรวจสอบประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 42 มาตรฐาน โดยคณะนี้สถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว จำนวน 3,503 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินโดยระบบประเมินตนเอง จำนวน 45 แห่ง เช่น ฟาร์มโชคชัย นครราชสีมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี สวนนงนุชพัทยา  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก ปราสาทสต๊กก๊อกธม สระแก้ว โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เชียงราย อุทยานแห่งชาติออบหลวง เชียงใหม่ ภูชี้ฟ้า เชียงราย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ และน้ำตกแม่กลาง เชียงใหม่ เป็นต้น.