หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดโครงการ ต้นกล้าทูโกลดันผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้า 5 กลุ่ม เปิดตลาดสากล

Author by 3/05/15No Comments »

1       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  จัดสัมมนาวิชาการและรับสมัคร ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs  เข้าร่วม โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล ประจำปี 2558 หรือโครงการ ต้นกล้าทูโกล  โดยมี ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  เมื่อวันที่ 29 เม..58

นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  กล่าวว่า โครงการต้นกล้าทูโกล  จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในด้านต่างๆ และการสร้างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยังยืน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTAs ที่รัฐบาลไทยได้ไปเจรจาเปิดตลาดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล ภาคเหนือ ประจำปี 2558 หรือ ต้นกล้าทูโกล ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในกลุ่มสินค้าหลัก ประกอบด้วย สินค้าเกษตร แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม, สินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ, สินค้าเครื่องสำอาง เครืองประทินผิวและสมุนไพรไทย, สินค้ากลุ่ม ไลฟ์สไตล์ อาทิ เครื่องใช้และของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ, กลุ่มธุรกิจบริการ และธุรกิจแฟรนไชส์

โดยได้แบ่งระยะการดำเนินงาน ในช่วงระหว่างเดือน เมษายน -กันยายน 2558  แบ่ง ออกเป็น 4 ระยะ  ระยะที่ 1 การเปิดตัวโครงการและรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ20-25 ผู้ประกอบการ เมื่อยื่นในสมัครแล้ว คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารอบ เข้าสู่ระยะที่ 2 การจัดอบรม ลงมือฝึกปฏิบัติจริง ในหลักสูตร การออกแบบแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ระยะที่ 3 การจัดอบรมเชิงลึก หลักสูตร การดำเนินธุรกิจแนวใหม่ ซึ่งมุ่งหวังผลให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงได้ รวมถึงการให้คำแนะนำเชิงลึกในลักษณะ one -on-one โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาทางด้านต่างๆ

ระยะที่ 4  จัดให้มีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กับผู้นำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ    อาเซียน เป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของสินค้าหรือบริหารที่ผู้ประกอบการนำมาเสนอ ส่งผลต่อการไปปรับปรุงสินค้าหรือบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ

มุ่งหวังว่าผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากกิจกรรมอบรมตามหลักสูตรต่างๆ   ไปปฏิบัติได้จริง จนสัมฤทธิ์ผลในที่สุด เพื่อให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคเติบโตขึ้นจนเป็นผู้ส่งออกที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ขวัญนภา กล่าวทิ้งท้าย.