หน้าหลัก » ข่าวสังคม, ข่าวเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผลักดัน เชียงใหม่เมืองกาแฟไทยสู่สากล

111111 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาแนวนางการพัฒนาอุตสาหกหรรมกาแฟ ด้วย Value chin ภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองกาแฟหวังช่วยเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาห กรรมกาแฟของภาคเหนือ ด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมชี้ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยได้อย่างมหาศาล

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการเสวนาการจัดสัมมนาแนวทางการพัฒนาอุตสาห กรรมกาแฟ ด้วย Value chin เรื่อง เชียงใหม่เมืองกาแฟ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟของภาคเหนือ ส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ ในอุตสาหกรรมกาแฟไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายพรเทพ การศัพท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกาแฟของภาคเหนือตอนบน โดยได้วางโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงาน Cluster ให้ชัดเจนจากการกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการรวมกลุ่ม (Promotion and Mobilization)

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการสัมมนาประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการ โดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการดำเนินบูรณาการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟของภาคเหนือ และเพื่อให้ได้ข้อมูลอุตสาหกรรมกาแฟในแต่ละห่วงโซ่

นายพรเทพ กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟทั้งรายใหญ่และรายเล็กที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานนี้ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาด การเสวนาครั้งนี้ ได้มีการจัดให้มีการพูดคุยหารือ ในเรื่อง สภาวะอุตสาหกรรมกาแฟไทย แนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยสู่ตลาดสากล แนวโน้มการพัฒนาร้านกาแฟและตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ และเทคโนโลยีที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมกาแฟ และการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญโดยกำหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการสร้างความเจริญและ

ความมั่งคั่งแบบยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจอุตสาห กรรมของประเทศ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐการและเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นและศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจึงกำหนดให้ “คลัสเตอร์ (Cluster)” เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาห กรรมของประเทศ

อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป นับเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากและมีผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟทั้งรายใหญ่และรายเล็กเป็นจำนวนมากที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานนี้ ทำให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาด ในขณะที่ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งมีปัญหาด้านการผลิต และผู้ประกอบการอีกหลายรายยังคงพยายามสรรหาการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ ในอุตสาหกรรมกาแฟไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ “Value Chain” คือ ตัวแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า คิดค้นโดย Michael E. Porter เป็นตัวแบบที่มองว่า ธุรกิจเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าอย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันเหมือนกับลูกโซ่ ซึ่งแต่ละกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ จนกระทั่งผลิตสำเร็จกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และบริการ ก่อนจะส่งมอบไปยังลูกค้า.