หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมฯหนุนนโยบายพัฒนาที่ปรึกษา ทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

          1สมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ(NCNA) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาห กรรมภาคที่ 1 จัดงานครบรอบ 4 ปีสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ พร้อมจัดสัมมนาเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือ และเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ในภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ นายมาณพ ชิวธนาสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นางประนอม เฉินบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ นางผุสดี ธิกันทา นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ ร่วมเปิดงานครบรอบ 4 ปีสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ ให้แก่ผู้ประกอบการภาคเหนือ

โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่านโยบายการพัฒนาที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมต้องมีการพัฒนาที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจเอสเอ็มอีมีทั้งหมด 2.76 ล้านกิจการ บุคลากรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาแนะนำไม่เพียงพอจึงต้องสร้างที่ปรึกษามารองรับโดยจะ พยายามเชื่อมต่อระหว่างที่ปรึกษากับผู้ประกอบการให้รู้จักกันเพื่อที่จะให้เกิดการใช้บริการด้วยกันเอง ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจสูญเสียไปกับต้นทุน หากที่ปรึกษาเข้าไปช่วยในเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ทั้งนี้วิธีการและหลักสูตรที่นำมาคัดกรองที่ปรึกษาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมที่ทันสมัย วงการที่ปรึกษาจะต้องมีการปรับองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของการแก้ปัญหาให้ตรงจุด

ด้าน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาห กรรม กล่าวถึงบทบาทของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1ต่อการพัฒนาที่ปรึกษาและกลุ่มเอสเอ็มอี ในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีงานที่สำคัญคือการพัฒนาที่ปรึกษา Business Development Service ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการพัฒนาเอสเอ็มอีจะต้องใช้ที่ปรึกษามาทำงานช่วยในการพัฒนาแต่จะทำอย่างไรให้ที่ปรึกษาสามารถบริการผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้จำเป็นเร่งด่วนสำหรับการให้บริการคือการให้บริการแบบ Single Wimdow ยกระดับการบริการให้ทั่วถึง ทั้งองค์กรหรือที่ปรึกษาอิสระ สามารถให้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือเว็ปไซด์ได้โดยผลลัพธ์จะรู้ผลว่ากลุ่มเอสเอ็มอีที่เข้ามาใช้บริการเป็นเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นถ้าหากมีการใช้บริการมากขึ้น ตัวชี้วัดคือเอสเอ็มอีได้รับคือการพัฒนาที่ยอดขาย ยอดจำหน่ายที่สูงขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ดีขึ้น

ด้านนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 รองจาก กรุงเทพฯ จะมีผู้ประกอบการมากมายหลายอุตสาหกรรมทั้งภาคการค้า ภาคบริการและการผลิตจึงจำเป็นที่จะต้องใช้บริการที่ปรึกษาโดยทางสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้จัดตั้งขึ้นมาในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษามืออาชีพในการที่จะส่งเสริมช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่ทางกรมฯวางไว้ สิ่งสำคัญที่สมาคมตั้งเป็นภารกิจไว้คือการพัฒนาบุคลากรที่มีความสนใจในการก้าวสู่วงการที่ปรึกษาทุกสาขาอาชีพและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ

ด้านผู้ประกอบการนางวีระวรรณ แย้มขยาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่โพลสตาร์ (1992) จำกัด เผยว่าการใช้บริการจากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือกับธุรกิจ ได้รับผลตอบรับที่ดีแต่อย่างไรก็ตามตัวผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการเองต้องจริงจังและมีส่วนร่วมในการรับฟังที่ปรึกษาโดยได้รับข้อมูลมาวิเคราะห์ในองค์กรว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อจัดระบบองค์กรให้มีประสิทธิ ภาพจากเดิมที่ผู้ประกอบการไม่ได้นำมาเรียบเรียงและนำมาใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องไม่ได้มาตรฐานจนปัจจุบันที่ปรึกษามีการเข้ามาเสริมในเรื่องกลยุทธ์การตลาดสามารถส่งผลให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น.