หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่เชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ดำเนินการจัดการจัดกิจกรรม ฝึกอบรมศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน Tourism&Hospitality Intensive for New Normal Knowledge Program “คิด” เพื่อธุรกิจท่องเที่ยววิถีใหม่ครั้งที่ 4

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม ครั้งที่ 4 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ให้กับบุคลากรด้านการท1องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัว ให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมถึงภาวะการปรับตัวของการท่องเที่ยวในสถานการณ์ หลังจากวิกฤตการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม “ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยน การส่งเสริมพัฒนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรด้านการท1องเที่ยว” ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ขึ้น (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 400 คน มีกำหนดการอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2- 3 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดลำพูน, รุ่นที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดลำปาง, รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 อันประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มจังหวัด ที่ล้วนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมล้านนา การค้าและการลงทุนที่สำคัญ แต่ด้วยวิกฤตการณ์ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมาทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับผลกระทบในมิติต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมและยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 การจัดกิจกรรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว

ในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการการท่องเที่ยวฯ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลก ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.