หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 1 และ 2 พัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวใหม่

Author by 7/08/14No Comments »

thainews180           กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 มุ่งพัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่ที่เน้นการสืบหาข้อมูลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธและพัฒนาสาธารณูป โภครองรับ

          ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ อาจารย์คณะ มนุษยศาสตร์ ภาควิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในการประชุมโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ว่า จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดใหม่หรือที่เรียกว่า กลุ่ม SoLoMo คือ Social นักท่องเที่ยวที่ใช้โซเซียลเน็ตเวิร์ค หา ข้อมูลท่องเที่ยวและแชร์ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต Local คือกลุ่มที่ชอบค้นหาสถานที่ท้องถิ่นที่ไม่อยู่โปรแกรมทัวร์และชอบแชร์ Location หรือ Check in บนเฟสบุ๊ค และMobile คือใช้และค้นหาข้อมูลผ่านมือถือ ซึ่งผู้ประกอบการต้องตอบสนองนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วย โดยต้องมีการจัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรองรับ มีสัญญาณ WiFi เพื่อให้เข้าถึงระบบสารสนเทศ มีข้อมูลออนไลน์ ขณะที่โรงแรมที่พักต้องมีระบบจองและชำระเงินออนไลน์ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะวางแผนเองและนิยมซื้อทัวร์ระยะสั้น One Day Trip

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์พื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่พบว่า มีจุดแข็งคือ มีความเด่น มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย ธรรมชาติ วัฒนธรรม บันเทิง และเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ผู้ประกอบการทุกด้านมีความพร้อม ปรับตัวเร็ว โรงแรมส่วนใหญ่ปรับตัวใช้ระบบออนไลน์ส่วนใหญ่อยู่แล้ว เปิดจองออนไลน์ มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองและจองผ่านเว็บไซต์ www.Akoda.com และ www.Booking.com มีสมาคมท่องเที่ยว โรงแรม เป็นเครือข่าย ระบบคมนาคมพร้อม ถนน รถไฟ อากาศ สนามบินนานาชาติเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน และมีเครือข่ายการสื่อสารครอบคลุมในเขตเมือง อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อน เรื่องความปลอดภัย บางที่ยังเปลี่ยว ไม่ปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชนที่ยังไม่มีคุณภาพ ป้ายจราจร และป้าย ประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนยังมีน้อย สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณ Wifi ไม่ครอบคลุม โดยมีโอกาสคือ เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอาเซียน การคมนาคมสะดวกทุกทาง จากอิทธิพลของภาพยนตร์ Lost in Thailand นักท่องเที่ยวชาวจีนและชาติอื่นเข้ามาจำนวนมากแบบก้าวกระโดด หากบริหารจัดการดีจะกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้ มีการส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มพำนักระยะยาวเช่นญี่ปุ่น ภาครัฐสนับสนุนพร้อมขายตลาดในภูมิภาครองรับประชาคมอาเซียน ทั้ง Creative City ,Mice City และ Medical Hub ขณะที่โรงแรมในเชียงใหม่หลายแห่งติดอันดับโลก

สำหรับอุปสรรคสำคัญคือ นักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้ตั้งรับไม่ทัน เกิดปัญหา ประชาชนไม่ปรับทัศนคติ จำนวนนักท่องเที่ยวช่วงในฤดูกาลท่องเที่ยวกับนอกฤดูกาลแตกต่างกันมาก ประกอบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนใช้สื่อของจีน ไม่ได้ใช้สื่อของไทยในอินเตอร์เน็ต จึงต้องหาทางเข้าให้ถึงนักท่องเที่ยวผ่านโลกออนไลน์ด้วย โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาในการให้วีซ่านักท่องเที่ยวให้ยาวขึ้น มีการทำApplication เชื่อมโยงทั้งภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด และตั้งราคาให้ได้มาตรฐานมากขึ้นด้วย.