หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดเหนือกระตุ้นท่องเที่ยว จัดเสวนาธุรกิจลองสเตย์ภาคเหนือ

Author by 18/05/14No Comments »

มนตรี ปิยากุล     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนา Chiang Mai Long Stay Forum 2014 – ทิศทางธุรกิจ Long Stay ภาคเหนือในอนาคต และพิธีชงชาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น (Tea-Ceremony) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Long Stay)

นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในแถบเอเชีย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่นิยมเข้ามาพำนักอาศัยเป็นระยะเวลานาน เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเสวนา Chiang Mai Long Stay Forum 2014 – ทิศทางธุรกิจ Long Stay ภาคเหนือในอนาคต และพิธีชงชาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น (Tea-Ceremony) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Long Stay) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์ วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบ Long Stay มากขึ้น และกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ให้เกิดความตื่นตัวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน อันจะสร้างรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน บน 1 ขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากการเสวนา ทิศทางธุรกิจ Long Stay ภาคเหนือในอนาคตแล้ว ยังคงมีการออกบูธกิจการ การชงชาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น (Tea-Ceremony) การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาไทย(กลองสะบัดชัย) รวมถึงพิธีบายศรีสู่ขวัญชาวญี่ปุ่นแบบล้านนา และงานเลี้ยงต้อนรับ (กาดมั่ว ครัวฮอม) ตลอดจนสิ้นสุดกำหนดการการเสวนาฯ เวลา 19.00 น.