หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กองทุนฟื้นฟูอุ้มสมาชิก แบ่งเบาภาระหนี้สินเพิ่มพูน

Author by 27/01/16No Comments »

thainews180                สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เตรียมช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจังหวัดพะเยา หลังประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและภาวะภัยแล้ง ส่งผลให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูประสบกับภาวะหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 500 คน ได้เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางความช่วยเหลือ  และการปฎิบัติกิจกรรมของสมาชิกกองทุนฟื้นฟู จากนายวัชระพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนในเรื่องการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หลังเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจำนวนมากประสบกับปัญหาภาวะผลผลิตราคาตกต่ำและภัยแล้งทำให้ภาระหนี้สินของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ทางกองทุนฟื้นฟูจึงได้เตรียมการที่จะดำเนินการพัฒนาและให้การช่วยเหลือเกษตรกร

นายวัชระพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งและราคาผลผลิตตกต่ำส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เหมือนเป็นการซ้ำเติมให้เกษตรกรไม่สามารถทำการใช้หนี้ได้ ดังนั้นทางกองทุนฟื้นฟูจึงได้มีการเตรียมการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และมีเงินกู้ส่วนหนึ่งคือรายละไม่เกิน 30,000 บาท ทำการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพในช่วงภาวะภัยแล้งนี้ ทั้งการปศุสัตว์ และการเกษตรชนิดอื่นที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีขีดความสามารถในการชำระหนี้ได้ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งมีสมาชิกกว่า 5,000 รายก็จะได้รับการดูแลเช่นกัน

สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 85,064 ราย ขึ้นทะเบียนหนี้สินจำนวน 5,750 ราย มูลค่าหนี้จำนวนกว่า 900 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติงบอุดหนุน 14 องค์กร เป็นเงิน 310,755 บาท ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร งบกู้ยืมจำนวน 14 องค์กร เป็นเงินกว่า 12 ล้านบาท การชำระหนี้แทนเกษตรกร รวม 270 ราย เป็นเงินกว่า 41 ล้านบาท.