หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษา-ออกแบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่

Author by 3/05/15No Comments »

2        เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 . ห้องอิมพีเรียลบอลลูม ชั้น 2โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคมเป็นประธานร่วมเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่* เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ พื้นที่ศึกษาแนวเส้นทางเลือก และกรอบแนวทางการศึกษา ในด้านต่างๆพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้สนใจทั้งจากหน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เผยว่า การสัมมนาครั้งนี้ ได้นำเสนอรายละเอียด 3 แนวเส้นทางเลือก ประกอบด้วยแนวทางเลือกที่ 1ใช้เส้นทางที่อยู่ในเขตทางรถไฟเดิมซึ่งรถไฟสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด 90 กม./ชม.ส่วนทางโค้งและ ทางลาดช่วงภูเขา ทำความเร็วสูงสุดได้ 45 – 60 กม./ชม.มีระยะทางประมาณ 217 กม. *แนวทางเลือกที่ 2 ใช้เส้นทางเหมือนทางเลือกที่ 1เป็นหลักแต่มีบางช่วงที่ปรับแนวเส้นทางให้เป็นทางตรงหรือเพิ่มรัศมีโค้งมากขึ้นเพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด120 กม./ชม. ได้ มีระยะทางรวมอยู่ที่ 206 กม. ส่วน *แนวทางเลือกที่ 3เป็นแนวเส้นทางตัดใหม่เป็นส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความเร็วของรถไฟระยะทางที่เหมาะสม และออกแบบรัศมีโค้งให้รถไฟสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 160กม./ ชม. ตลอดเส้นทาง มีระยะทางรวม 170 กม. โดยทั้ง 3 แนวทางเลือกจะผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นที่ สถานีเด่นชัย และสิ้นสุดที่สถานีเชียงใหม่เชื่อมต่อรถไฟทางคู่สาย ลพบุรี – ปากน้ำโพ – เด่นชัย (แพร่) ซึ่งหากมีการพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่จะส่งผลให้เส้นทางรถไฟสายเหนือ มีการเชื่อมต่โครงข่ายระบบรางที่สมบูรณ์มากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งสินค้าที่สำคัญ ยังเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูงและจะกลายเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคตด้วย

นายชัยวัฒน์ เพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ เป็นรถไฟทางคู่ขนาดราง 1เมตร ซึ่งเป็นโครงข่ายระบบรางพื้นฐานหลักของประเทศไทยโดยดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทยพ.ศ.2558-2565 และแผนการดำเนินงานโครงการการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ปีพ.ศ.2558 (พ.ศ.2559 – 2563) ระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนการขนส่งทางรางจากร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 5

การสัมมนาครั้งนี้ สนข. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปประกอบผลการศึกษาโครงการ หลังจากนั้น จะมีการจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมจากนั้นจึงเป็นการสัมมนาสรุปผลการศึกษาของโครงการ.