หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

กำหนดรับซื้อยางพาราจังหวัดลำพูน ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

Author by 2/02/16No Comments »

thainews180               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า เนื่องจากปัญหาราคายาง พาราตกต่ำ การยางแห่งประเทศไทย จึงจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกยางในที่มีเอกสารสิทธิ โดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกร ไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยกำหนดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด และรับซื้อยางพารา ในราคาที่กำหนด

จังหวัดลำพูน   มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 8,000 ไร่ รวมเกษตรกรประมาณ 1,800 คน เป็นพื้นที่ปลูกที่มีเอกสารสิทธิประมาณ 2,300 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด คือ อำเภอลี้, อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอแม่ทา มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และได้ผ่านการตรวจสอบรับรองพื้นที่ในเดือน ม.ค.2558 เปิดกรีดยางแล้ว 177 ราย มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 96 ราย 131 แปลง เนื้อที่ 783 ไร่ เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ 75 ราย ผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ 8 ราย และผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งเข้าร่วมโครงการ      13 ราย

กำหนดจุดรับซื้อยางพาราในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 จุด คือ จุดรวบรวมบ้านห้วยหญ้าไซ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ และที่สหกรณ์ลี้จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลลี้ อำเภอลี้ โดยได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยาง ให้นำผลผลิตมาจำหน่าย ตามนโยบายของรัฐบาล 3 ครั้ง คือ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559, วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัดลำพูนมีการซื้อขายยางเฉพาะยางก้อนถ้วย และไม่มีผู้รับซื้อยางรายย่อยในท้องถิ่น ราคายางก้อนถ้วย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ราคา 18.24 บาท/กก. ส่วน ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ไม่มีการซื้อขายยางพาราในพื้นที่จังหวัดลำพูน เนื่องจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เกษตรกรจึงชะลอการขายผลผลิต

สำหรับราคาที่กำหนดรับซื้อตามโครงการ จะรับซื้อยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 22 – 25 บาท (ขึ้นอยู่กับความแห้ง) ส่วนเนื้อยางเต็มแห้ง 100% ราคากิโลกรัมละ 41 บาท โดยคาดว่าจะมีผลผลิตยางจำหน่ายประมาณ 20 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 400,000 บาท.