หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ก่อนสร้างอาคาร 2 แห่ง(Or Center และ Medical Hub) มีการจัดประชุม

          thainews180คณะแพทยศาสตร์  คณะวิศวกรรม ศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ก่อนสร้างอาคาร 2 แห่ง(Or Center และ Medical Hub) ความสูง 15 ชั้น และ 9 ชั้น บนพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มช.     ผลสำรวจความเห็นพระภิกษุ ประชาชน บุคลากร เห็นควรก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการแพทยศาสตร์ 50 ปี รศ.นพ. อนุพงษ์  เลาหพูนรังสี รองคณบดีด้านกาย ภาพและสิ่งแวดล้อม  คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มช. เล็งเห็นความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับวันที่ 24 เมษายน 2555 ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ว่าจะต้องดำเนินตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และสถาบันวิจัยสังคม จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัดสูง 15 ชั้น ณ ด้านหลังอาคารบุญสมมาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข(Medical Hub)พร้อมที่จอดรถสูง 9 ชั้น ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ ด้านหลังศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

รองคณบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด ขนาด 15 ชั้น(Or Center) จะปลูกสร้างบริเวณอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินเดิม ห้องตรวจ โอ.พี.ดี. เบอร์1,2,10 และห้องX-rayบางส่วน เนื่องจากปัจจุบันอาคารมีสภาพเก่า อีกทั้งหอผู้ป่วยและห้องตรวจปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการมารับบริการของผู้ป่วย อีกทั้งเพื่อให้มีสถานที่รองรับห้องผ่าตัดใหม่ หอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยต่างๆให้เพียงพอส่วนอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข(Medical Hub)พร้อมที่จอดรถ ขนาด 9 ชั้น  จะเป็นอาคารพัฒนาเครือข่ายการบริการสุขภาพแก่ประชนในผู้ป่วยโรคซับซ้อน การพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา การวิจัย การให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลต่างๆ และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) ศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์กลางการวิจัยทางด้านการแพทย์ในกลุ่มโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดในเขต17 จังหวัดภาคเหนือ

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ นางสุรีย์  บุญญานุพงศ์ นักวิจัย (ผู้เชี่ยวชาญ )ผู้ประสานงานกลุ่มงานศึกษาและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่กรณีศึกษาในครั้งนี้อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการก่อสร้างฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ ต.ศรีภูมิ ,ต.พระสิงห์ และตำบลสุเทพ  โดยมีครัวเรือนรวมกันประมาณ 5,200 ครัวเรือน  ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์  ผู้ใช้บริการและพระภิกษุสงฆ์ต่อโครงการก่อสร้างอาคาร 15 ชั้น ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอกับความต้องการและช่วยลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ส่งผลให้สามารถบริการผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น  ส่วนผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขขนาด 9 ชั้น พร้อมที่จอดรถ  พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์  และผู้ใช้บริการ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการก่อสร้างอาคารดังกล่าว  โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ในบริเวณโรงพยาบาลสวนดอกค่อนข้างแออัด  แต่ความต้องการใช้บริการรักษาพยาบาลยังมีมาก  ขณะที่บริเวณศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ยังมีพื้นที่เพียงพอที่จะสร้างอาคารเพิ่มได้  และจะทำให้พื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในอนาคตรวมทั้งช่วยลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่จะมารับการรักษาต่อไป.