หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

คนแม่สายพึงพอใจตำบลละ 5 ล้าน ช่วยสร้างงานเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ

Author by 10/03/16No Comments »

    thainews180            เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ เดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์ บ้านจ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจดูพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย บริเวณที่ราชพัสดุกระทรวงการคลัง บ้านน้ำจำ และพบปะประชาชนพร้อมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล หรือโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท

ในกิจกรรมการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะหมู่บ้าน โดยใช้แรงงานชาวบ้าน เพื่อให้เกิดการจ้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจ ของบ้านจ้อง ใช้งบประมาณจำนวน 316,600 บาท จ้างแรงงานราษฎรในพื้นที่คนละ 300 บาทต่อวัน วันละ 50 คน ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะความยาว 4,300 เมตร กว้าง 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ใช้เวลา 22 วัน ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ราษฎร1,500ครัวเรือน จำนวน 5,400 คน จาก 6 หมู่บ้านของตำบลโป่งผาได้รับประโยชน์จากการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะนี้

บ้านจ้อง เป็นต้นทางรับน้ำจากหนองน้ำพุซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่ราษฎรใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยที่ผ่านมาลำเหมืองสาธารณะเกิดการตื้นเขินจากน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากดอยผาหมีอยู่ไม่ห่างกันมากนัก ทำให้ไม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนกลับไม่สามารถระบายน้ำได้ ในการทำประชาคมหมู่บ้าน ราษฎรจึงเสนอโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะแห่งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สอบถามความพึงพอใจต่อมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการตำบลละ5 ล้านบาทประชาชนต่างตอบรับว่ามีความพึงพอใจ เพราะสามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และยังเป็นการสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ราษฎรในพื้นที่

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย บนพื้นที่ 870 ไร่ บริเวณที่ราชพัสดุกระทรวงการคลัง บ้านน้ำจำ ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สาย มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการเงิน เน้นด้านการค้าขายกับต่างประเทศ ซึ่งจะไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นดังเช่นที่ประชาชนกังวลว่าจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมา.