หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

คาดเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท ในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 ครั้งที่ 17 เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพ

Author by 2/02/16No Comments »

1                เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น.  ณ บริเวณหน้าอาคาร ตึก SMEs ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2016″    ครั้งที่ 17 โดยมีนางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  และ นายวิศณุ วิเศษสิงห์ ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์2016 ให้การต้อนรับ

โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนปีนี้เป็นปีที่ 17 แล้ว เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้จัดงาน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาค ให้สามารถแข่งขันได้และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีความทันสมัยของผู้บริโภคยิ่งขึ้น การที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานอุตสาหกรรมแฟร์จะเป็นอีกงานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่องทางช่วยส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาค ได้พัฒนาสินค้าของตนเองให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ขณะเดียวกันยังเป็นเวทีในการแสวงหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ที่จะนำไปสู่โอกาสทางการลงทุนระหว่างกัน และยังเป็นช่องทาง เสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจภูมิภาคในเวทีการค้าโลกต่อไป

ด้านนางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  งานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานสินค้าของภูมิภาคให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีที่จะ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับความรู้และสัมผัสสิ่งใหม่ใหม่ๆในวงการ อุตสาหกรรมจากการเข้าชมงาน และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถแข่งขันและทำให้ สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

นางจันทรรัตน์ กล่าวเพิ่มว่า ที่สำคัญการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการSMEs วิสาหกิจชุมชนมาจัดแสดง จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและเป็นช่องทางนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่น่ายินดีสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาได้ให้ความสนใจนำสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดงภายในงานปีนี้ด้วย

นอกจากนี้การที่หน่วยงานร่วมจัดงาน ได้มาเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มี ศักยภาพเป็นสิ่งที่ดีและเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการSMEs วิสาหกิจชุมชน ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จต่อไป

ขณะที่นายวิศณุ วิเศษสิงห์ ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์2016 กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ริเริ่มจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม รวมถึงศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการตลาดภายในประเทศและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาโรงงาน

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคมถึงวันที่7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 1, ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนทางที่ 1, ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานจัดงานในครั้งนี้นอกจากผู้บริโภคจะได้ซื้อสินค้าคุณภาพราคาพิเศษแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการSMEs วิสาหกิจชุมชน ได้ชมและสัมผัสกับเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมของของบริษัทใหญ่ เพื่อนำกลับไปต่อยอด พัฒนาอุตสาหกรรมของตนเอง และยังเป็นเวทีให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ก่อนจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการใหม่นอกจากนี้ยังเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมโดยรวมอีกด้วย.