หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

คาดเศรษฐกิจลำพูนปี 59 ขยายตัว

Author by 21/01/16No Comments »

 thainews180               รายงานข่าวแจ้งว่าผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมพิจารณาประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดในปี 2558 และปี 2559

โดยมีนาง อรัญญา ยั่งยืนพงษ์ คลังจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมกล่าวว่าเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนทั้งปี 2558 ในช่วงไตรมาสที่สาม ( ตุลาคม – ธันวาคม 2558 ) ทรงตัวจากที่หดตัวร้อยละ 5.6 ในปีก่อน โดยเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนในช่วงที่เหลือของปียังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจภายใต้ปัจจัย ด้านการใช้จ่าย อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2559

ด้านการใช้จ่าย ภายในจังหวัดคาดว่าจะขยายตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐ ร้อยละ 6.5 จะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน จากการปรับบัญชีเงินเดือนรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.5 สะท้อนจากการอนุญาตก่อสร้างรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากการสร้างอาคารอุตสาหกรรมโรงงานผลิตจิวเวอรี่ โรงงานอบเมล็ดพันธุ์พืชและโกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร ด้านการบริโภคภาคเอกชนยังคงหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 6.7 แต่ดีขึ้นจากที่หดตัวสูงสุดถึงร้อยละ 28.8 ในปีก่อน สะท้อนจากสินค้ากลุ่มยานยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยรับผลกระทบจากกำลังซื้อที่หดตัวและภาระหนี้สินของครัวเรือน ส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

ด้านการผลิต ภายในจังหวัดคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 ซึ่งสะท้อนจากการคาดการณ์ทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมใหม่และจำนวนโรงงานอุตสาห กรรมทั้งปี 2558 ที่จะขยายตัวร้อยละ 4.7 ด้านการผลิตภาคบริการ จะขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยได้รับอนิสงส์จากราคาพลังงานที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้การเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อโรงแรมและที่พัก , ร้านอาหาร ,ร้านขายของที่ระลีก ด้านการผลิตภาคเกษตรกรรมจะหดตัวร้อยละ 5.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 11.1 ในปีก่อน ตามพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดคือลำไยที่ผลผลิตจะลดลงมาถึงร้อยละ 20.9 จากสภาพอากาศที่แปรปวน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดลำพูนอัตตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะหดตัว ร้อยละ 0.6 ต่อปีเป็นผลจากการลดลงของหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มจากราคาพลังงานที่หดตัวต่อเนื่องตามราคาขายปลีกที่ยังอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ยังมีการปรับลดค่ากระแสไฟฟ้าผันแปร (FT) ตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง ด้านการจ้างงาน คาดว่าจะทรงตัว ตามการผลิตอุตสาหกรรมทั้งในและนอกเขตอุตสาหกรรม

ด้าน แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน ในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.9 จากที่ทรงตัวในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ดีร้อยละ 2.2การผลิตภาคกลางเกษตรที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวจากทั้งพืชและปศุสัตว์ 2.0 การใช้จ่ายภาครัฐทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคภาคเอกชน มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 และ1.6 ตามลำดับ

สำหรับแนวโน้มเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนปี 2559 ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.3 ระดับราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคาอาหารสด ด้านการจ้างงาน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.3 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวของเศรษฐกิจในรวมของจังหวัด.