หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

จัดมหกรรมศาสน์ศิลป์ถิ่นพญามังราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

Author by 25/04/16No Comments »

             1   จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงาน มหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังรายเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชม ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 ที่ลานรำวงย้อนยุคสวนตุงและโคมนครเชียงราย

บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 21 เม.ย.นี้  เวลา 18.30 น. นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วย นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย,  นายจรูญ ไชยจิตต์ ประธานกลุ่มสล่าแกะสลักไม้เชียงราย, นายอภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ เลขาสมาคมขัวศิลปะเชียงราย, นายทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงรายและนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวในการเตรียมจัดงานมหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังราย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษา 61 พรรษา 2 เมษายน 2559ภายใต้โครงการสืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาหัตถกรรมแกะสลักไม้สล่าเชียงราย และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 รวมงาน 4 วันในช่วงเวลา 09.00น.- 23.00 น. ที่ลานรำวงย้อนยุคสวนตุงและโคมนคร เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

ในงานจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แสดงผลงานและจำหน่ายผลิต ภัณฑ์พร้อมสาธิตกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หมู่บ้านรักษาศีลห้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจาก 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย จัดนิทรรศการศาสนิกสัมพันธ์ประกอบด้วย คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู และซิกซ์ จัดชม ชิม ช็อป สินค้าและวัฒนธรรม การจัดถนนศิลปินหรือ ART LANE การแสดงดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมและจัดประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาแกะสลักไม้ และผลิตภัณฑ์นำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคม มูลค่าทางเศรษฐกิจ สืบสานต่อยอด ในการอนุรักษ์ ศึกษา การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์นำสู่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดงานในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 18.00น.  มีการเสวนาหัวข้อ ศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังรายโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมการแสดงชุดไหว้ครูเชียงราย พม่าแก้วเชียงราย และมอบโล่และเกียรติบัตรบุคคลและองค์กรดีเด่น ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2559

ดังนั้น จังหวัดเชียงราย ขอชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมชม ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมในงานมหกรรมศาสน์ ศิลป์ ถิ่นพญามังราย  ตามกำหนดนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.