หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ, ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

จัดหางานเชียงใหม่จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

นางสาวอมรรัตน์  บุญนายืน  ในนามผู้จัด โครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เผยว่าด้วยกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ     ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 และกรมการจัดหางานออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกร และขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เพื่อจำกัด และรักษาโอกาสการประกอบอาชีพของคนไทย ควบคุมการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้างด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ และความต้องการแรงงานต่างด้าวที่จำเป็น  ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งการนำแรงงานต่างด้าวที่มีฝีมือและไร้ฝีมือเข้ามาทำงาน    ในประเทศไทย แม้จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว และเป็นการทดแทนการขาดแคลนแรงงานไทยในด้านต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการแย่งงานของคนไทยได้ หากขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับนายจ้างแล้วยังคงหลบหนีนายจ้างมาค้าขาย และประกอบอาชีพด้วยตนเอง จะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และเกิดปัญหารูปแบบต่างๆ ตามมา และแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค   โควิด – 19 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ให้แรงงานต่างด้าว 4 กลุ่มที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน แต่การอนุญาตสิ้นสุด และไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เนื่องจากมาตรการปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และให้ทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ โดยจะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน กับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งอนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ด้านนายสุธรรม กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังคำกล่าวรายงาน จะเห็นว่าการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ คนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สมาคมต่างๆ หน่วยงาน NGO องค์กรภาคีเครือข่าย ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างคนต่างด้าวอย่างถูกต้อง ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน  เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ’