หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ตำบลละ 5 ล้านมีปัญหาสารพัด ขาดบุคลากรผู้จ้างงานไม่เพียงพอ

Author by 12/02/16No Comments »

thainews180            ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดลำปางพบปัญหาพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ     ดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จำนวน 1,586 โครงการ งบประมาณรวม 480,208,500 บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบภาครัฐ (e-GP) ไปแล้ว 1,171 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.83 วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน 367.188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.46 และมีโครงการที่ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแล้ว 280 โครงการ วงเงิน 80.974 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.86

สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการบางพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่สาธารณะ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ จึงมีขั้นตอนรายละเอียด และระยะเวลาดำเนินงานมาก, การกำหนดราคากลาง ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาจำนวนผู้รับจ้างงานในพื้นที่มีไม่เพียงพอ จากปัญหาที่เกิดขึ้นจังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน.