หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ติดตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าน

Author by 11/03/16No Comments »

thainews180        ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน มาตรการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร และมาตรการตำบลละ 5 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางสุดารัตน์ วัชรศุปต์ เหล่าวิชยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกุลณีอิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน มาตรการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร และมาตรการตำบลละ 5 ล้านบาทณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

โดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการาจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตาม นโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดน่าน และรับฟังการชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ จากหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของจังหวัดน่านได้มีการดำเนินงานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า การมาตรวจราชการในครั้งนี้ เป็นการตรวจราชการภายใต้การทำงานในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันหลายๆ กระทรวง ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ในด้าน มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกโครงการ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป ส่วนการตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม จะตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของจังหวัดน่าน ซึ่งทราบว่าจังหวัดน่านได้มีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบรวมศูนย์ โดยการกำจัดโดยเตาเผาแบบเผาไหม้ความร้อนสูง ซึ่งน่านเป็นจังหวัดแรกที่มีเตาเผาขยะติดเชื้อเองด้วย.