หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ธกส.หนุนสินเชื่อมันสัมปะหลัง ชะลอการเก็บเกี่ยวด้านผลผลิต

Author by 11/03/16No Comments »

 กรมการค้าภายในจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในการอนุมัติแนวทางบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี2558/2559            

เมื่อวันที 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเวียงกาหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะ อนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด

กรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ในการอนุมัติแนวทางบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี2558/2559 ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด 2.โครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยผู้มีรายได้น้อยให้มีทุนหมุนเวียนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อภัยแล้ง โดยมีผู้บังคับการตำรวจเชียงราย การค้าภายในจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด นายด่านศุลกากร คลังจังหวัด ประธานสภาเกษตร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ธกส. จังหวัดเชียงราย

เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุม ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรมีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรโดยการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตในการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง ด้านการส่งเสริมการผลิตเสนอในเรื่องการแปรรูปสินค้า เช่นการทำมันเส้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ทางด้านการขนส่งได้มีการควบคุมในเรื่องน้ำหนักในการขนส่ง รวมทั้งการสกัดกั้นการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย.