หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.จ่ายเงินชาวสวนยางพะเยา งวดแรกวันที่ 31 มกราคม 59

Author by 25/01/16No Comments »

thainews180                จังหวัดพะเยาปรับแผนรับแจ้งการใช้สิทธิช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท เพื่อให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินได้ภายใน 31 มกราคมนี้

จังหวัดพะเยาปรับแผนแจ้งการใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/58 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินแก่ผู้ร่วมโครงการภายใน 31 มกราคมนี้ ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งใช้สิทธิ์ไม่ทันภายใน 20 มกราคม รวมทั้งเกษตรกรที่เปิดกรีดยางในปี 2558 ยังแจ้งใช้สิทธิ์ได้ถึง 29 กุมภาพันธ์ จะได้รับเงินช่วยเหลือในงวดที่ 2 ต่อไป                     ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ศาลากลางจังหวัดพะเยาเมื่อ 18 ม.ค.นี้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาการปรับแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติงานตามโครงการ ให้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ทันภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 นี้ ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำ

โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และที่ทำการปกครองทุกอำเภอ ได้ปรับแผนปฏิบัติการรับแจ้งสิทธิเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ทุกอำเภอ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20มกราคม 2559 และจะบันทึกข้อมูลเจ้าของ/คนกรีดยาง ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2559 ส่งข้อมูลให้การยางแห่งประเทศไทย วันที่ 26 มกราคม 2559 บันทึกผลการตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบล วันที่ 27 มกราคม ส่งข้อมูลให้ระดับอำเภอ วันที่ 28 มกราคม กรรมการระดับอำเภอรับรองสิทธิ์ วันที่ 29 มกราคม แล้วส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ภายในเวลา 07.00 น.วันที่ 30 มกราคม จากนั้น ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ในวันที่ 31 มกราคม 2559

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2557/58 ได้รับสิทธิ์ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ๆละ 1,500 บาท เจ้าของสวนยางได้รับ 900บาท/ไร่ คนกรีดยางได้รับ 600บาท/ไร่ สำหรับเกษตรกรชาวยางที่เปิดกรีดยางในปี 2558 และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2557/258 ที่ไม่สามารถแจ้งใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ได้ภายในวันที่ 20 มกราคมนี้ ยังสามารถแจ้งใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่   29         กุมภาพันธ์ 2559 และเมื่อผ่านกระบวนตรวจสอบสิทธิ์แล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือให้งวดที่  2 ต่อไป.