หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวเศรษฐกิจ

นิทรรศการวิชาการและงานพริก เกษตรกรอ.สองรับรางวัลประกวด

Author by 15/01/16No Comments »

thainews180     หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดนิทรรศการวิชาการและงานพริก เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมจัดประกวดพริก

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและงานพริก ที่บริเวณศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ บูรณาการร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และผลงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้แก่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและนำนวัตกรรมด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้

ในการจัดงาน มีการประกวดพริกเขียวหนุ่ม โดผลการประกวดปรากฏว่า รางวัลที่ 1 ได้แก่นายสิงห์คำ สุจิตร รางวัลที่ 2 ได้แก่นางเยารัตน์ คำยวง รางวัลที่ 3 ได้แก่นางอำไพ สมศรี และรางวัลชมเชย 2 รางวัล คือนางแสงเวียน จีระคำ และนางสุกัญญา เชาว์แล่น ซึ่งทั้งหมดที่ได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพริกจากอำเภอสอง

ส่วนการประกวดพริกก้ามปู รางวัลที่ 1 นายคูณดี ทะคำสอน รางวัลที่ 2 นางงามตา เขียวสลับ รางวัลที่ 3 นายห่วง สะอิ้งแก้ว และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัลคือนายจรัญ สมบัติ และนายเชียงดาว ศรีใจ ซึ่งทั้งหมดที่ได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพริกจากอำเภอสอง นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการให้ความรู้ด้านปัจจัยการผลิต การแสดงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และการสาธิตทางการเกษตรต่าง ๆ โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559.