หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สมัครด่วนที่ท่องเที่ยวและกีฬาแพร่

Author by 10/03/16No Comments »

thainews180     จังหวัดแพร่ เชิญชวนสถานประกอบ รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบ ประมาณ  2559 เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นโฮมสเตย์ตามคุณสมบัติเบื้องต้น และการบริการที่ดี

นางชูสม รัตนนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวกำหนดดำเนินการประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยจะดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสำหรับโฮมสเตย์ที่จะหมดอายุการรับรอง(3ปี) และโฮมสเตย์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะขอรับการตรวจประเมิน ซึ่งมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย หมายถึง บ้านที่จัดบริการในชุมชนอยู่ในระดับมาตรฐาน 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่พัก อาหาร ความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก รายการนำเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการของกลุ่มโฮมสเตย์ การประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่องกำหนดมาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐาน  โฮมสเตย์ไทย พ.ศ. 2554 รวมไปถึงความพร้อมในการเป็นโฮมสเตย์ตามคุณสมบัติเบื้องต้นด้วย

จังหวัดแพร่ขอเชิญชวนโฮมสเตย์ที่มีความพร้อม และประสงค์จะสมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสำหรับโฮม สเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งใบสมัครให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 และโฮมสเตย์ใดที่ไม่เคยสมัครขอรับการรับรองต้องเข้ารับการฝึกอบรมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และเกณฑ์การตรวจประเมินที่จัดโดยกรมการท่องเที่ยว หากโฮม สเตย์ใดที่ยังไม่เข้ารับการฝึกอบรมก่อนจะไม่มีสิทธิ์ในการตรวจประเมิน   ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559

สำหรับกำหนดการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559 จะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว โทรศัพท์หมายเลข 054-646-205.