หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ปลูกไผ่ซางนวลช่วยเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรงดงาม

Author by 9/03/16No Comments »

thainews180       .ก.ส.จังหวัดลำปาง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไผ่ซางนวลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สร้างรายได้จากการขายหน่อไม้ ปีละไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาทต่อไร่

นางจุราพร จันทร์ขาว ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันหลายพื้นที่ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดลำปาง จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกไผ่ซางนวล เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ไผ่ถือว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ประโยชน์มากมายหลายประการ ที่สำคัญคือหน่อไม้และลำไม้ไผ่ โดย ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าลงทุนในการปลูกไผ่ เพื่อขายหน่อและลำ ประกอบด้วย ค่าเตรียมดินปรับสภาพดิน ไร่ละ 900 บาท หรือเป็นรายชั่วโมงๆ ละ 1,000 บาท, ค่าต้นกล้าไผ่ซางนวล ต้นละ 40 บาท 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 120 ต้น รวมค่าต้นกล้าต่อไร่ 4,800 บาท, ค่าจ้างปลูก เตรียมหลุมปลูก ลึก 1 เมตร 10 บาทต่อต้น รวมเป็นเงิน 1,800 บาทต่อไร่, ค่าปุ๋ยคอกในการบำรุงรักษา ไร่ละ 2 – 3 กระสอบๆ ละ 400 บาท รวมเป็นเงิน 1,200 บาทรวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกไผ่ จะอยู่ที่ประมาณ 7,800 บาทต่อไร่ แต่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการขายหน่อไม้ทั้งปี ประมาณ 30,000 บาทต่อไร่ และมีรายได้จากการขายลำไม้ไผ่ อีกปีละ 8,400 บาทต่อไร่

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปซื้อไผ่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ สิ่งทอ เครื่องจักรสาน ตะเกียบ ถ่านคาร์บอนด์ ฯลฯ หรือเป็นค่าลงทุนในการสร้างโรงงาน และซื้อเครื่องจักรในการแปรรูป โดยเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกไผ่ซางนวลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ที่ ธ.ก.ส.ในพื้นที่จังหวัดลำปางทุกสาขา.