หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ว่าร่วมกับ ธกส. มอบเงินเยียวยาเกษตรกร พร้อมสินเชื่อฉุกเฉินจากผลกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา  14.30 น.  นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด -19เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และมอบเงินโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.สาขาแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายไพรัตน์  ผลาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางวิราภรณ์  รัตนรักษ์มงคล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดให้การต้อนรับและร่วมมอบ

                โดยนายไพรัตน์  ผลาศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การดำเนินการเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการของรัฐบาล ปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว 32,791 ราย เป็นจำนวนเงิน 491 ล้านบาท  นอกจากนี้ทางธนาคารยังมีโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือชาวแม่ฮ่องสอนที่ประกอบอาชีพอย่างอื่น ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเกษตรกร ให้สามารถกู้เงินฉุกเฉินเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้รายละ 10,000 บาท  กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นกู้เงินสินเชื่อฉุกเฉินในภาวะสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นี้แล้วจำนวน 2,466 ราย เป็นจำนวนเงิน  24,660 ล้านบาท ซึ่งขณะทาง ธ.ก.ส.มีความพร้อมอย่างยิ่งในการให้บริการแก่ลูกค้าเกษตรกรที่มาใช้บริการ และเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาและทำสัญญาเงินกู้โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้อย่างต่อเนื่อง

                ด้าน นางวิราภรณ์  รัตนรักษ์มงคล  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในส่วน ธ.ก.ส.สาขาแม่ฮ่องสอน มีการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรไปเมื่อวันที่ 15 และวันที่ 18 พ.ค  ไปแล้วจำนวน 4,307 ราย เป็นเงิน  21.5 ล้านบาทนอกจากการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกไปบริการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรถึงหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เข้ามาที่ธนาคารแล้วเกิดการแออัด เสี่ยงต่อการติดเชื่อโรคแพร่ระบาด การดำเนินการที่ผ่านไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใด จะมีบ้างก็เพียงการใช้สิทธิซ้ำซ้อน นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทางธนาคารยังออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยทางธนาคารจะพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรโดยอัตโนมัติทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยที่เกษตรกรไม่ต้องเดินทางมาติดต่อทางธนาคารแต่อย่างใด.